Türkiye’de Internet: Dünü, Bugünü, Yarını – 1996 (Bölüm-5)

  Türkiye’de Internet’in Gelişim Süreci – 1993 sonrası

Internet ve Türkiye’de kullanıma sunuluş biçimi 1995 ve 96 yıllarında özellikle bilişim kamuoyu gündeminde ağırlıklı olarak yer almıştır. Konu üzerindeki tartışmaların halen çeşitli boyutlarda yoğun olarak sürdüğü gözlemlenmektedir. Nedir konuyu bu denli önemli kılan? Öncelikle, Internet ve sağladığı olanaklar çağdaş yaşamın parçası haline gelmektedirler; öyleki, bu teknolojiler neredeyse bir telefon gibi insanların günlük yaşamlarının ayrılmaz parçası olmak yolunda büyük bir hızla gelişmektedir. Dünya ülkelerinin gündemine girmiş olan bu önlenemez gelişmeden Türkiye’nin etkilenmemesi olanaklı değildir. Konuyu önemli kılan bir diğer neden ise, konunun yakın geçmişte Türkiye’de gösterdiği gelişme biçimi ve ülkemizde çeşitli kesimlerdeki yaygın ticaret anlayışının özgün yapısıdır.

Internet’in ne denli önemli olduğu, insanın özellikle günlük yaşamını nasıl etkilediği gibi konulara  daha önce değinilmişti. Özellikle 1996 yılının son aylarında günlük basın dahil çeşitli yayın organları Internet teknolojilerini yoğun bir biçimde tanıtmaktadırlar. Burada vurgulanması gereken en önemli konu, Internet tabanlı teknolojilerin öneminin ve ülkemizde yaygınlaştırılması gereğinin tartışılamayacak kadar açık ve net olduğudur.

1996 yılı boyunca bilişim kamuoyunda Internet ve Internet’in Türkiye’de uygulanma biçimi konusunda çeşitli tartışmalar sürmüştür ve sürmektedir. Bu tartışmaları sağlıklı olarak yorumlayabilmek için Internet’in ülkemizde gelişme sürecini çok iyi irdelemenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu irdelemenin konuya uzak insanlarca da kolayca yapılabilmesi için öncelikle bugüne değin geçilen aşamalar aşağıda özetlenmektedir.

Daha önceki bölümlerde özetlendiği gibi, Internet Türkiye’de, ODTÜ ve TÜBITAK tarafından 1992 yılında başlatılan bir proje çalışması kapsamında 1993 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Uluslararası Internet bağlantısı ODTÜ ile NSF (Washington, ABD) arasında kurulan 64 Kbps hızında bir hat ile sağlanmıştır. Ilk aylarda akademik amaçlı olarak yalnız üniversitelerin birikmiş ağ sorunlarını çözmek için kullanılan Internet olanakları zaman içinde üniversitelerin yanı sıra diğer sektörlere de yaygınlaştırılmıştır. Bu noktada, ODTÜ ve TÜBITAK tarafından desteklenen ilgili oluşum TR-NET olarak adlandırılmış ve kamuoyunda bu adla tanınmaya başlamıştır. Bu yapıda uluslararası iletişim hattının giderleri TÜBITAK bütçesinden ödenmiş, gerekli techizat ODTÜ ve TÜBITAK’ın özkaynaklarından, teknik işgücü ise ağırlıklı olarak ODTÜ’nin özkaynaklarından sağlanmıştır.

Zaman içinde artan kullanım yoğunluğu ve yetersiz iletişim sığasının neden olduğu verim sorunlarının çözülebilmesi amacıyla, 1995 yılı başında TR-NET (ODTÜ ve TÜBITAK) tarafından iki ardışık girişimde bulunmuştur. Bu girişimlerden birincisi, başlangıçta tümüyle devlet desteği ile sürdürülecek bir yapının sağlıklı bir geçiş süreci aracılığıyla zaman içinde belli oranda özelleştirilmesi için neler yapılabileceği, buna özel sektör katkısının ne olabileceği gibi konuların tartışılması amacıyla özel sektörün potansiyel ‘Servis Sağlayıcı’ kuruluşları ile Mart 1995’te bir toplantı yapılması idi. Bu toplantıda TR-NET olarak servis sağlayıcı’lardan beklentilerin neler olduğu ve nasıl bir işleyiş düşünüldüğü aday servis sağlayıcı kuruluşlara anlatıldı. Servis sağlayıcılar aracılığı ile Internet’in ülke içinde yaygınlaştırılması fikirleri Bilişim’94 kapsamında yayınlanan bir bildirimizde de özetlenmektedir [10]. Servis sağlayıcı adayları ile yapılan bu toplantıda görüşülen konular daha sonra izleyen günler ve haftalarda elektronik ortamda da ayrıntılı olarak tartışıldı.

Daha sonraları kurulacak olan TURNET’in omurgasına da temel oluşturan yapı Çizim-7’de gösterilmektedir. Burada önerilen yapı başlangıç kurgusunu temsil etmekte olup, aşamalı olarak diğer illlere de yaygınlaştırılması öngörülmüştür.

 

backbone

Çizim 7. Önerilen Omurga Modeli

Burada işlenen ana fikir, servis sağlayıcılardan toplanacak yatırım katkıları ile hızlı bir omurga (backbone) kurulması, omurga’nın işletilmesi için hizmetlerin ücretlendirilerek servis sağlayıcılara satılması, diğer bir deyişle omurganın çevresinde servis sağlayıcılar katmanı oluşturulması, ve son kullanıcının servis sağlayıcılar aracılığı ile hizmet almaları idi. Bu yapıya yönelik olarak, servis sağlayıcı adayları tarafından çeşitli görüşler dile getirilmiştir. Kimi bu fikrin hemen yaşama geçirilmesini savunurken, kimi servis sağlayıcılar fikre tümden karşı çıktılar. Karşı çıkanlar kendi aralarında farklı görüşlere sahip guruplar olarak belirdiler. Bazıları fikrin daha fazla olgunlaştırılmasını savunurlarken, bazıları ise omurga kurma işinin doğrudan kendilerince yapılmasını savunuyorlardı. Bu sözü edilen ikinci gurupta yer alan firmalardan bazıları aynı yılın Haziran ayı içinde, bir sonraki paragrafta anlatılan TR-NET’in ikinci girişimi ile eşzamanlı olarak ‘TR-NET A.Ş.’ adıyla bir şirket kurma girişimi başlatarak amacını çok net bir şekilde ortaya koydu [7].

Servis sağlayıcı adayları ile yapılan görüşmelerin ve tartışmaların uzaması ve bir ortak görüşe varılamaması sonucunda, daha fazla zaman kaybetmemek ve hedeflenen sağlıklı altyapıyı biran önce kurabilmek için, ikinci bir girişim olarak, TR-NET tarafından Türk Telekom (TT) A.Ş’ye bir teklif götürüldü. Teklifin içeriği özet olarak şöyle idi: ‘ulusal bir omurga ağ kurmak ve bu ağı uluslararası Internet ağına ilişkilendirmek için başlangıçta gerekli iletişim hatlarını TT’nin, gerekli yazılım, donanım ve insan gücünü TR-NET’in sağlayacağı bir model oluşturmak ve elde edilecek gelir ile yatırım yaparak kendini geliştirecek bir yapıyı sağlamak.’ Böylesi bir teklifin TT’a götürülmesinin ardındaki en önemli neden TT’un 406 ve 4107 sayılı yasalar ile temel iletişim olanaklarının sunulması konusunda ‘tekel’ konumunda olması (TT halen bu sözü edilen yasalar uyarınca tekel olma özelliğini sürdürmektedir) ve bunun sonucunda çok hızlı bir gelişme sağlanabileceği idi. Bu teklif TT tarafından olumlu karşılandı; ve 1995 yılı Nisan ile Haziran ayları arasında iki ay boyunca konuya ilişkin sözleşme çalışmaları sürdürüldü. Imzalanma aşamasına gelen ve taraflarca üzerinde görüş birliği oluşturulan sözleşmenin ana fikrini oluşturan öğeler şunlardı:

 1. IP tabanlı omurga ağını oluşturmak ve uluslararası bağlantıyı sağlamak için gerekli olan ülke içi ve dışı iletişim hatları TT tarafından sağlanacak;
 2. başlangıç için yazılım, donanım ile proje için gereken işgücü TR-NET tarafından sağlanacak;
 3. gelirin %60’ı TR-NET ve TT’nin ortak kararı ile doğrudan Internet altyapısı için yatırıma döndürülecek (diğer bir deyişle, kurulan yapının gelişmesi için gerekli yatırım her zaman yapılabilecek);
 4. gelirin kalan %40’ından giderler çıktıktan sonra kalan kısım taraflarca paylaşılacak.

Neredeyse sonuçlanma aşamasına gelmiş olan bu sözleşme çalışmaları, 1995 yılı Haziran ayı içinde TT tarafından, ‘bu konuda bir ihaleye çıkılmasının daha uygun olacağı’ gerekçesi ile durduruldu. Bu noktada, TT’un çeşitli guruplar tarafından baskı altında olduğu, bu gurupların bazılarının siyasi baskı bile uyguladıkları duyumları alındı. Sonuç olarak, TT A.Ş. Internet omurgasının ihale yolu ile kurdurulması yolunda adımlar atmaya başladı.

Daha sonra, 1995 Ağustos ayında TT tarafından TURNET olarak adlandırılan Türkiye’nin Internet omurgasının kurulması için hazırlanan ihale şartnamesi yayınlandı ve 1995 Eylül ayı içinde isteklilerin ihale tekliflerinin verilmesi istendi. Ihale, ‘gelir paylaşımı ortaklığı’ olarak gerçekleştirilmek üzere hazırlanmıştı. TT’un açıklamasına göre, bu yöntem (gelir paylaşımı ortaklığı), TT’un çeşitli nedenlerle yatırım yapamadığı durumlarda, tüm kuruluş yatırımını ve ileride gerekecek tüm genişletme/iyileştirme yatırımlarını bir firmaya ya da konsorsiyuma yaptırarak işletimden elde edilecek gelirin belli oranlarda paylaşılması esasına göre çalışmaktadır.

Bu ihalenin teknik ve idari şartnamelerinin bazı kısımları ile ihalenin yürütülmesi sırasındaki ara adımlar kanımızca çeşitli açılardan yetersiz, eksik ve yanlıştır. Ancak, bu yanlışlar ve eksiklerin tüm katılımcılar için eşit olarak geçerli olması bir yana, bugün bunu tartışmanın pratik bir yararın da olmadığı saptamasının yapılması gerekir. Eksik ve yanlışların kolayca anlaşılabilmesi için, önce ihale şartnamesindeki bazı temel koşulları gözden geçirelim. Böylece, TT ile işi yapacak olan konsorsiyum arasındaki ‘gelir paylaşımı ortaklığı’ daha iyi anlaşılacaktır.

 • Şartnameye göre ülke içi omurga için ve uluslararası iletişim için gereken iletişim hatları, yazılım, donanım, ve TT elemanlarının eğitimi teklif veren konsorsiyum tarafından karşılanacak; bu işletimden elde edilecek gelir TT’un payı en az %45 olacak şekilde paylaşılacaktır (bu pay ihale sonunda, kanımızca yanlış bir artırma yöntemi kullanılması sonucunda %70.2 olarak gerçekleşmiştir). Dikkat edilirse burada iki kez ücretlendirme söz konusudur. Konsorsiyum, uluslararası iletişim hatlarını TT’dan ve uluslararası diğer taşıyıcılardan normal tarifeler üzerinden satın almakta, diğer bir deyişle bu alışverişten TT normal kazancını sağlamakta, daha sonra bu kurulan iletişim olanakları üzerinden elde edilen gelirden TT tekrar %70.2 pay almaktadır.
 • ‘Erişim Sağlayıcı’ ve ‘Servis Sağlayıcı’ kavramları biribirine karıştırılmış ve tek bir yapı altında sunulmaya çalışılmıştır. TT (TURNET) bir yandan kendisi servis sağlayıcı olmak istemekte, bir yandan da çevresinde yer alacak servis sağlayıcılar tanımlamaktadır. Basit bir benzetme ile, bayileri ile yarışan bir ana dağıtıcı rolü üstlenmektedir. Her ne kadar, TT pratikte bu yarışmanın olmayacağını söylüyor olsa da, bu durum servis sağlayıcıları endişelendirmektedir. En azından, TURNET’in ‘Servis Sağlayıcı’ özelliğinin yalnız ve yalnız özel servis sağlayıcıların hizmet vermediği noktalarda (kullanım potansiyelinin az olacağı bölgelerde) tanımlanması ve öne çıkartılması gerekirdi.

Ihaleye katılan konsorsiyumlar/firmalar şu şekilde bir oluşum gösterdiler: (1) IBM, (2) IDT-LASEREX, (3) LIKOM-NUROL-MCI, (4) NETAŞ, (5) SATKO-ODTÜ-SPRINT. Ihale zarflarının açılması sırasında, NETAŞ ihaleye itiraz mektubu (diğer bir deyişle, iptal dilekçesi) verdi (gerekçelerini NETAŞ yada TT isterlerse açıklayabilirler). Itirazın TT tarafından kabul edilmemesi üzerine NETAŞ ihaleden çekildi. Daha sonra, ilerleyen haftalarda Türk Telekom kalan firmalarla görüşmelerini sürdürdü. Bu firmalardan IBM dışında kalanlar TT tarafından açık artırma için çağırıldılar, diğer bir deyişle IBM teknik olarak elendi (IBM’in açık artırmaya çağırılmama gerekçesi IBM yada TT tarafından isterlerse açıklanabilir).

%45’den başlatılarak ‘açık artırma’ modeli ile yapılan pazarlık sonucunda, birinci yıl %70.2 ile başlayıp her yıl 1.5 puan artarak sürecek olan ‘TT payı’ ½ saat süren bir açık artırma süreci ile saptanmış oldu. Ihaleyi SATKO-ODTÜ-SPRINT konsorsiyumu kazandı. Burada dikkat çekici önemli bir ayrıntı da şudur: Açık artırmada %45 olarak başlatılan ‘TT payı’, en az 0.1 puan artış adımları kullanılması koşulu ile yarışan üç konsorsiyum tarafından biribiri ardına deklere edilerek saptandı. Yani her konsorsiyumun bir önceki deklarasyonu ile bir sonraki deklarasyonu arasında %0.3 fark bulunuyordu. Kanımızca, bu yöntem kontrol edilmesi pratik olarak oldukça güç bir artırma süreci oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak da kamuoyunun neredeyse tümünün yadırgadığı paylaşım oranları ortaya çıkmıştır.

Kurulması öngörülen yapı Çizim-8’de gösterilmektedir. Kurulmuş olan yapıda Ankara’dan çıkan uluslararası hat fiber-optik olarak gerçekleştirilmiştir.

turnet

Çizim 8. TURNET Kurgusu

1995 Kasım ayı sonunda SATKO-ODTÜ-SPRINT konsorsiyumu sözleşme yapmak üzere TT tarafından çağırıldı. Sözleşme çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. Bu sürecin en önemli özelliklerinden biri, TT ile konsorsiyum arasında sözleşme çalışmaları sürerken, çeşitli TT hizmetlerinin Lisans’a bağlanabileceğine ilişkin yönetmeliğin 1995 Aralık ayı sonunda Resmi Gazete’de yayınlanması idi. Internet servislerinin de bu tanıma dahil olup olmadığı net olmamakla birlikte, ayrı tutulması için önemli bir gerekçe olmadığı söylenebilir.

TT’un genel olarak kurumsal bazda konuya bakış açısı, sözleşme masasındaki örgütsel tutumu, hızlı ve birimleri arasında anlayış birliği oluşturarark hareket edebilme yeteneği, ‘mevzuat canavarı’nın yapıcı düşünce önünde engel oluşturması gibi özelliklerini bu denli yakından izleyenler olarak bu uzun sürecin çeşitli adımlarının sonuçları ve genel verimi konusunda şaşırmadığımızı söyleyebiliriz.

Ihalenin yapılmasını izleyen dönemde TT yetkilileri çeşitli ortamlarda TURNET’in kısa zamanda kurularak yaşama geçeceğini bildirdiler. Oysa, haftalar ve aylar geçiyor, ancak TURNET kurulmuyor, çalışmaya başlamıyordu.

TURNET kuruluşuna ilişkin sözleşme TT ile konsorsiyum ortakları arasında 1 Mart 1996’da imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasına değin geçen 3 ay içinde ve imzalanmasını izleyen günlerde iki temel konu tartışmaların belirleyicisi oldu. Birincisi, kurulacağı ve çalışacağı söylenen TURNET ortada yoktu. Ikincisi, TURNET için belirlenen fiyat tarifesi servis sağlayıcılar tarafından yüksek bulunuyordu. Bu dönemde 64 Kbps hızında bir TURNET bağlantısının aylık 6,000 ABD doları bedel ile sağlanacağı söylenmekteydi.

TURNET’in kurulamaması aslında süreci yakından bilenler için hiçte şaşılacak bir durum değildi. TT sözleşme masasında ihaleyi kazanan konsorsiyumu ağır koşullara imza atması için zorluyordu. %70.2’lik TT payı zaten başlı başına bir sorun yaratıyordu. Buna ek olarak, olası bir Internet lisans dağıtımı ve bu durumda TT’nin konsorsiyumu koruyup koruyamayacağı bir yana, en azından diğerleri ile eşit konumda tutup tutmayacağını sözleşmeye koymaya yanaşmaması sonucu imza süresi uzadığı gibi, bu dönemde konsorsiyumun kuruluşa ilişkin techizat siparişlerini vermesini de geciktirdi.

Nisan 1996’ya gelindiğinde sözleşme imzalanmış, TURNET’in kurulması ve fiyat tarifesinin oluşması bekleniyordu. Bu dönemde ODTÜ, konsorsiyum’dan ayrılacağını gerek ortaklarına gerekse de TT’a bildirdi.; ancak, bu konuda kamuoyunda yeni bir tartışma başlatmamak ve gündemi temel sorunlardan saptırmamak için bir açıklama yapmadı. Bugün, bu konuda birşeyler söylemek gerekirse; ODTÜ’nün ülke çapında kamu yararına ve hızlı bir biçimde Internet kurulması için giriştiği bu işin, beklediği şekilde oluşmaması ve evrensel doğrularla uyumlu bir gelişme göstermemesi nedeni ile ayrılma kararı verdiği söylenebilir.

TURNET tarifesinin son resmi şeklini alması 1996 yazı başlarına rastlar. Saptanan tarifeye göre 64 Kbps hızında bir servis sağlayıcı bağlantısı aylık 4,000 ABD doları bedel ile sunulacaktı. TURNET’in dial-up erişim için uygulayacağı tarife ise ilk 15 saat için 15 ABD doları, daha sonraki her saat için 1 ABD doları olarak saptandı. TURNET tarifesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 TURNET TARIFESI

 A. Kiralık Devre ile Bağlantı

kiralik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  IP/X.25  Bağlantı Ücreti

B.1Tesis Ücreti:                                                                                       100 $

B.2 Aylık Sabit Ücret (300MB Yurt içi, 300MB Yurt dışı Trafik):       200 $

B.3 Haberleşme ücreti (300 MB üzeri  her MB için)

Yurt içi                                                          0.25$

Yurt dışı                                                         1.00$

1996 yılı yaz aylarında servis sağlayıcıları ivedi olarak sözleşme imzalamaya çağıran TT bir diğer tartışmayı başlattı. TT’un imzalanmasını istediği sözleşmenin oldukça tek yanlı ve servis sağlayıcıları zorlayan bir yapıda olduğu görüldü. Ancak, TURNET’in bir an önce işletime açılması, uzun süredir yatırım yapıp gelir elde edemeyen servis sağlayıcılar için oldukça önemli idi. Bu nedenle, 20-30 kadar servis sağlayıcı önerilen sözleşmeyi imzaladı. Bunları izleyen diğer kuruluşlar ve servis sağlayıcılar ile, 1996 Kasım ayında TURNET omurgasına bağlı toplam kuruluş sayısının 60’ın üzerinde olduğu sanılmaktadır.

Geçmişe bakıldığında, her konuda olduğu gibi, Türkiye’de Internet’in de gelişimine ilişkin konularda çelişen çeşitli görüş ve eleştirilerin üretilmesi olanaklıdır. Bunun temel nedeni, süreç içinde yanlışlıkların ardışık olarak biribirini izlemesi ve çoğu kez üretilen görüşlerin referans noktalarının kaybolmuş olması ya da süreç içindeki farklı referansları kullanmasıdır. Ülkemizde Internet’in gelişme sürecindeki en temel yanlışlar ve bunların eleştirileri ve konu ile ilgili genel görüşlerimiz şu şekilde özetlenebilir:

 • TT somut bir sonuç üretmeden zamanı çok cömertçe kullanmıştır. ODTÜ ve TÜBITAK tarafından TT’a ilk teklifin götürülmesinden TURNET’in kuruluşuna değin yaklaşık 18 ay geçmiştir.
 • Yatırım yapamadığı gerekçesi ile ‘gelir paylaşımı ortaklığı’ yöntemi ile Internet işini yapan TT, 1995 yılı sonunda trilyonlar düzeyinde yatırım yapmış ve telefon şebekesini genişletmiştir. Bu konuda TT’nin olası açıklaması ‘bu harcamalar yatırım değil şebeke geliştirilmesi içindir’ şeklinde olabilir. Ancak, TURNET için yapılan techizat yatırımının sadece 1 milyon dolar olduğu göz önüne alınırsa, böylesi bir açıklamanın ne denli inandırıcı olduğu tartışılabilir.
 • TT’un ‘tekel’ konumu ve bunun oluşturduğu sorunlar yasama platformlarında tartışılmalıdır. Konunun doğrudan TT ile tartışılması, doğal tepkisel yaklaşım nedeni ile sürecin uzamasını ve sorunun daha karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır.
 • Ulusal bir bilişim politikası oluşturulmalı ve bunun en önemli altyapı bileşeni olan iletişim/ağ yapısının zamana yayılmış bir ana planı yapılmalıdır.
 • Internet için üretilecek çözümler ne olursa olsun ulusal bir omurga’nın öneminin gözardı edilmesi ve bunun sonucu olarak oluşturulmaması çok sakıncalıdır. Ülke olarak en önemli hedefimizin gelişkin bir iletişim ağı omurgası oluşturmak olması gerekir.
 • Düzenleyici erk (regulatory body) olmadan sınırsız serbestleştirme (liberalleştirme) ülkemizin özgün piyasa yapısı nedeni ile sakıncalıdır. Temel hedeflerden biri, ‘düzenleyici erk’in oluşturulması olmalıdır.

Bugün geldiğimiz noktada, kavramsal olarak tartışılması gereken en önemli konu TT’nin tekel olarak Internet konusunda takındığı tavır ve bu nedenle gelişme sürecine yaptığı etkileridir.

Bu bölümde özetlenen gelişme süreci içinde, TR-NET tarafından eğitim, seminer, panel, makale ve kitap yayını gibi çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler aşağıda kronolojik olarak sıralanmıştır.

 • Mart 1992 – Yapılan elektronik yazışmalar sonucunda NSFNET Türkiyenin bağlantısı için olumlu görüşünü bildirdi.
 • Mayıs 1992 – TR-NET omurgası kuruluşu için gerekli teçhizat teklifleri alındı.
 • Mayıs 1992 – TÜBITAK’a TR-NET projesi için resmi öneri yollandı.
 • Ağustos 1992 – Gerekli teçhizatın alımı gerçekleştirildi.
 • Ekim 1992 – X.25 ile RIPE (Holanda) üzerinden ilk bağlantı gerçekleştirildi.
 • Kasım 1992 – ‘Internet: Zen and the Art of Internet’, ‘Accessible Library Catalogs and Databases’, ‘Internet Resource Guide’ isimli üç kitap basıldı ve dağıtıldı.
 • Nisan 1993 – ODTÜ-NSF, Washington arasına kurulan 64K hızındaki kiralık hat ile Türkiye Internet’e bağlandı.
 • Mayıs 1993 – ‘Internet ve Servisleri’ konulu seminer verildi (Yer: ODTÜ).
 • Eylül 1993 – ‘Internet Bağlantısı Için Alternatif Çözümler’ isimli doküman yayınlandı.
 • Eylül 1993 – ‘Internet Nedir?’ isimli doküman yayınlandı.
 • Ekim 1993 – Bilişim’93 toplantısında ‘Internet: Türkiye de Kuruluşu, Kullanımı ve Yaygınlaştırılması’ isimli bildiri sunuldu (Yer: Istanbul).
 • Şubat 1994 – ‘Internet ve Türkiye’ isimli seminer verildi (Yer: TÜBITAK).
 • Şubat 1994 – ‘Internet: Bilgiye Ulaşımın Yeni Araç ve Olanakları’ adlı kitap yayınlandı (Yazar, Mustafa Akgül).
 • Nisan 1994 – VIS AŞ. Tarafından Bilgisayar Ağları konusunda yapılan bir sunumda davetli konuşmacı olarak Türkiye de Internet ve gelişimi’ tanıtıldı (Yer: Ankara ve Istanbul).
 • Haziran 1994 – ‘Bilgi Toplumu ve Internet’ isimli seminer verildi (Yer: TÜBITAK).
 • Haziran 1994 – ‘Herkes Için Internet’ adlı kitabın ilk baskısı yayınlandı (Yazar: Kürşat Çağıltay).
 • Ekim 1994 – Bilişim’94 toplantısında ‘Türkiye de Geniş Alan Bilgisayar Ağları için bir Ulusal Politika Önerisi’ isimli bildiri sunuldu (Yer: Istanbul).
 • Ekim 1994 – Bilişim’94 toplantısında ‘Türkiye’de Internet’ konulu çalışma grubunda sunum yapıldı (Yer: Istanbul).
 • Nisan 1995 – ‘TR-NET Servislerini Kullanım Klavuzu’ adlı doküman yayınlandı.
 • Nisan 1995 – ‘Herkes Için Internet’ adlı kitap genişletilerek tekrar yayınlandı (Yazar Kürşat Çağıltay).
 • Mart 1995 – DEIK işbirliği ile ‘Iş Dünyasının TR-NET ve Internet Iletişim Ağlarından Yararlanması’ konulu seminer verildi  (Yer: Istanbul).
 • Nisan 1995 – TR-NET ve Internet Servis Sağlayıcılığına Aday kuruluşlar arasında toplantı yapıldı (Yer: TÜBITAK).
 • Mayıs 1995 – Açık Sistem Kullanıcıları Derneği tarafından düzenlenen ‘Türkiye de Veri Iletişiminin Bugünü ve Geleceği’ konulu toplantıda davetli panelist olarak TR-NET adına sunum yapıldı (Yer: Istanbul).
 • Mayıs 1995 – JENC-6 uluslararası konferansına ‘Turkey’s Networking Infrastructure: Past, Present and the Future’ isimli yayınımız yollandı (Yer: Tel-Aviv, Israil).
 • Haziran 1995 – INET-95 uluslararası konferansında ‘Turkish Internet (TR-NET) Project Policies for Organizational Framework and Funding’ isimli yayının sunumu yapıldı (Yer: Hawaii, ABD).
 • Eylül 1995 – TR-NET üzerinden Azerbaycan Bilimler Akademisinin Internet bağlantısı sağlandı.
 • Ekim 1995 – Uluslararası hat hızı 128 Kbps’e çıkarıldı.
 • Kasım 1995 – TÜGIAD’de Internet konulu bir seminer verildi (Yer: Istanbul).
 • Şubat 1996 – Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde davetli panelist ve konuşmacı olarak TR-NET adına sunum yapıldı (Yer: KKTC)
 • Ekim 1996 – Uluslararası hat hızı 512 Kbps’e çıkarıldı.

 

Bookmark the permalink.

1,620 Responses to Türkiye’de Internet: Dünü, Bugünü, Yarını – 1996 (Bölüm-5)

 1. skrotbil says:

  93′ sonrası harika bir yazı dizisi olmuş hocam elinize sağlık teşekkür ediyorum. Hazırlanan listede bir o kadar ilginç.

 2. You should take part in a contest for one of the finest websites on the net.
  I’m going to recommend this web site!

 3. Fine way of describing, and pleasant article to get facts about
  my presentation subject, which i am going to present in academy.

 4. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog centered on the same information you discuss and
  would love to have you share some stories/information. I
  know my viewers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 5. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler türk internet tarihi için çok önemli bir kaynak.

 6. One of the ways to maintain the value of capital, especially in the days of devaluation of the rial, is digital currency trading. As mentioned, due to Iran’s specific political situation and sanctions, most trading sites do not provide services to Iranian users, so Iranian users are forced to use shortcuts. Buying a virtual trading server is the first step to entering trading sites such as Bainance

 7. It’s very straightforward to find out any topic on net as compared
  to textbooks, as I found this paragraph at
  this web page.

 8. 女同志 says:

  Excellent, what a webpage it is! This weblog presents valuable data to
  us, keep it up.

 9. kim porno says:

  With an extended crew tail, running a blog portals began by ladies of India have change into magnificent.

  Dhimant says, “It was a bit of over five years in the past that my wife and that i determined to begin an alternate news medium. We have been exasperated by studying the daily news in India that was largely damaging and sensational in nature.” The higher India covers inspiring tales from all world wide.

  At the moment, there was an enormous outrage however the
  mainstream media stored reporting about incidents of sexual violence, and not many optimistic stories were
  making the lower,” she continues, “We would not need to assume what folks wish to learn, so we simply write what we would
  like to read. There was lots of good work happening and all records
  of it have been being put up on particular person sites
  and blogs. Right this moment she has a great team detailing movie star trend, gossip, way of life and different scorching stuff.
  She says, “When you recognize you must fend for your self each inch of the way, it offers you a distinct form of grit and tenacity.” In the present day the portal has a huge team that throws light on the budding and experienced
  entrepreneurs.

 10. джокер казино🃏 украина: официальный вебсайт✅
  joker casino сыграть онлайн

 11. Part II: Classification of the different poker instrument types.
  This series of articles will clarify the totally different poker software types and train you how to select the
  tools that are greatest suited in your state of affairs.
  This text provides you with a good idea of the traits which can be typical for banned software program varieties
  however to ensure please examine the foundations
  of your local poker room. House guidelines are vital.
  This can be many hours but the higher poker
  instruments are definitely price your time, as you will enhance over time.

  Should you expect to buy a few poker instruments, install them and then start taking part in (and successful) a
  lot better poker than you are now, you will be disenchanted.
  Most of the tools require numerous focus and concentration in order for you to actually benefit and having 2-three new poker
  tools on your Laptop is simply a lot. Just
  as most land based mostly casinos does not permit card counting in Black Jack or the usage of electronic gadgets
  in the on line casino many on-line poker rooms are
  selective in terms of the usage of poker instruments.

 12. wow cams says:

  Many poker players shifted to the land based mostly casinos as they don’t have any different option. In addition to they also not have any place to
  play their most wanted and much loved recreation. All the things was
  going effectively however after that black Friday, the
  entire world of US players fully changed. Though these sites will not be verified by the government
  of the United States, these websites are assured by the most respected international gaming authorities and some other jurisdictions as effectively.
  The federal government of US shut down three main websites
  (Poker Stars, Absolute Poker and Full Tilt Poker) and charged them as
  illegal online playing websites. The division of justice states that playing is illegitimate based on the ULGEA (Unlawful Gambling Enforcement Act).
  The Federal Reserve Board and Treasury issued this Act and they
  embrace 5 funds in this Act, card methods, check collection system, automated clearing house (ACH)
  methods, wire switch system and cash transmitting enterprise.

 13. incest ffm says:

  Until then keep taking part in and make it big on Mad Over Poker our fellow poker comrades!
  The song marked a shift from Metallica away from the extra complex tracks with multiple time signatures that had been in play on their previous album
  It should totally keep you on the edge and will also decide up your momentum
  while enjoying poker online. The track is loaded with nice gambling verses like “pushing up the ante, I know you need to see me, learn ’em and weep, the lifeless man’s hand once more.” Lyrics like “you win some, lose some, it’s all the same to me” is perhaps a bit too nonchalant for the
  expert poker player in all of us, but we won’t resist enjoying this
  three-minute gem on repeat. MC Ren warns the “more punks I smoke, yo my rep gets bigger,” while Eazy-E guarantees “you see I am going to get over the hesitation and hear the scream of the one who acquired the lead penetration. Critics accused the group of glorifying the gangsta lifestyle, however Ice Cube insists they are merely documentarians. He instructed the Sunday Correspondent Journal in 1989: “The mother and father, the police and
  the individuals of the area people are afraid of what we say.

 14. That is an notorious variation of stud poker which was once the
  most well-liked sport in the United States. This is the excessive-low version of the seven-card stud and is
  part of the cut up-pot poker (the best hand can have one half a part of the bank; the
  bottom hand will also take the remaining half). Once you hear
  the phrase poker, you should not think that this recreation has only one version or form as there are in reality plenty of various kinds of this sport
  that you may get pleasure from online. If there may be anything
  widespread among all variations of poker, then that
  would be playing cards. What is Widespread Among All Poker Video games?
  Poker games use cards and how these playing cards must be used will likely be determined by the foundations for each explicit sort of poker.
  Same guidelines from Seven-card stud are followed. This sport shares an identical set of rules
  with Texas Hold’em with the one exception involving a player receiving 4 (instead of two) hole cards.

 15. My fascination with having the ability to get good “reads” on individuals led me on a pursuit to study
  all I could about physique language and
  the math behind poker. There was always the threat
  of being raided by police, mugged by gunmen or both. If someone has
  their arms crossed, it usually means they’re being defensive.
  If you are saying to yourself that you’re not good at math, that is ok.
  The best gift you can have is the ability to not solely make
  good statistical resolution, and skim their physique language, however to baseline the
  individual’s personality by what you see and listen to at the table.
  In this article, I am hoping to show you how these three interact with each
  other and how you can enhance your ability to read others.
  It was about 200 dollars for the satellite tv for pc.
  I had 140 dollars in my checking account and withdrew the money to try my hand at applying this to poker.

 16. “I was extremely pleased to discover this great site. I wanted to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you saved to fav to check out new things in your web site.”

 17. Does Everyone Simply Bluff so much in Poker?
  There are plenty of other methods you may work on before moving
  into bluffing. Bluffing is an integral part of poker (although less than you would possibly suppose) however
  as a newbie you don’t want to mess round a lot with it except you’re feeling
  notably assured. All that said, in case you really want to start
  out dipping your feet into the art of bluffing
  then we recommend the semi-bluff. Begin off by pondering about the potential
  earnings that can be lost in addition to the cash
  you possibly can loose from betting. Meaning you
  don’t simply fire bets with 2-7 offsuit but as a substitute play
  arms which have the potential to hit the board and make a hand even if you’re
  referred to as. No-Restrict Hold’em features
  blinds to increase the action in in any other case boring
  hands. You might have heard the time period “Blinds” before and they’re indeed
  part of No-Limit Hold’em. No-Limit Hold’em makes use of
  a regular 52-card deck even when performed on-line.

 18. I was reading through some of your articles on this website and I think this internet site is really informative! Keep on posting.

 19. заказать дизайн баннера

 20. Pingback: plentyoffish.com free dating site

 21. I was extremely pleased to discover this great site.

 22. xxx says:

  Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have really
  llved browsing your blog posts. In aany case I will
  be subscribing iin your rss feed and I’m hoping you write again very
  soon!

 23. sex vú to says:

  I really like what you guys are usually up too.

 24. gaigu says:

  Can I make a suggestion? I believe youve obtained something good here. But what should you added a pair links to a page that backs up what youre saying? Or possibly you could give us one thing to look at, one thing that may connect what youre saying to one thing tangible? Only a suggestion. Anyway, in my language, there aren’t much good source like this.

 25. That is really fascinating, You are an excessively skilled blogger.

 26. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over
  that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 27. I am returning to your website for more soon.
  My Blog Post

 28. Acheter Accutane 40 mg mois cher en ligne.

 29. Thank you for the beautiful blouse, I can’t wait to wear it this weekend.

 30. Hi, every time i used to check webpage posts here early iin the dawn, ince i like to gain knowledge of
  more and more.

 31. sex sohbet says:

  Sağolasın knka güzel içerik

 32. Pingback: URL

 33. phim sex says:

  Thewe arre genuinely fantastic ideas in about blogging.
  You have touche some pleasant points here. Any way keep up wrinting.

 34. phim sex says:

  I am not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this information for
  my mission.

 35. Instead of giving you a rose that won’t wither, let me send you a love that won’t fade.

 36. first-rate inspiring article. You have an amazing website. It’s miles certainly clean, and quality to navigate. I think the internet site is exceptional, appears superb and really clean to follow . This is very pleasant and remarkable preserve writing such form of fantastic blogs it was a splendid risk to go to this type of site and i am happy to recognise. Thanks so much for giving us a hazard to have this possibility.. Extraordinarily fascinating alternate happy that i ran over such beneficial submit. Keep doing exceptional. Satisfied to be a chunk of your internet group

 37. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 38. Thanks , I have just been looking for info approximately this
  topic for a while and yours is the best I’ve discovered so far.
  But, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 39. I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news. Thank you very much for such an interesting post. Keep working, great job!

 40. phim sex jav says:

  Thank you for sharing your thoughts. I truly
  appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thank you once again.

 41. You certaіnly realize hoԝ to bring an issue tto light and maқе iit important.

 42. It’s always exciting to read articles from other writers and practice a little something from other websites. :

 43. Our pleasant group uses you to obtain acquainted with beneficial terms of collaboration for corporate clients.

 44. Pingback: 2motherboard

 45. It is a more powerful data analysis tool that will help you save and use your time. He found a way to get rid of the evidence in his data through predictive analytics. IBM SPSS Statistics Crack Version Free Download has powerful and time-saving analytics features to help you gain new insights into your data quickly and easily

 46. It’s a fantastic and helpful piece of information. I appreciate you sharing this useful information with us.
  Please keep us informed in this manner. I just wanted to compliment you on your work. I’ll be sure to bookmark your website and return in the future VideoProc Crack. Thank you very much.

 47. DVDFab Crack says:

  It’s a fantastic and helpful piece of information. I appreciate you sharing this useful information with us.
  Please keep us informed in this manner. I just wanted to compliment you on your work. I’ll be sure to bookmark your website and return in the future. Thank you very much.

 48. tinyurl.com says:

  Good way of explaining, and nice piece of writing to obtain information regarding my presentation subject, which i am
  going to deliver in academy.

 49. I think the admin of this site is really working hard in favor of his web page, as here every data
  is quality based material.

 50. your content is great. I really enjoy it. please share us more information. thanks a lot

 51. SLOT says:

  PG SLOT, the most attractive online slots game that is number one in the slot game industry in Thailand Which is very popular among the slot players in Thailand. PGSLOT consumes up to 70% of the slot game market percentage from all slot players in Thailand, which the new PG slots website is hot like COOKIESLOT of We are another website that takes care of and provides a full range of PG slot game camps. You can be confident that your PG slots game will never be the same again. Support for mobile slot games, including a full-featured slot play application fome123

 52. Hello there, I discovered your blog by way of Google
  at the same time as searching for a related matter, your website came
  up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just become aware of your weblog through Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna be careful for brussels. I will be grateful for those who proceed this in future.
  Lots of other folks will probably be benefited out of your writing.
  Cheers!

 53. Whats up this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get
  advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 54. Hi it’s me, I am also visiting this site regularly, this web page is truly pleasant and the
  visitors are in fact sharing good thoughts.

 55. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 56. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 57. topnhacai789 says:

  I like topic . topic good job

 58. topnhacai789 says:

  Bu bölümde özetlenen gelişme süreci içinde, TR-NET tarafından eğitim, seminer, panel, makale ve kitap yayını gibi çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler aşağıda kronolojik olarak sıralanmıştır.

 59. peter kelvin says:

  Our day-to-day activities are rapidly shifting online. When our regular tasks are achievable through digital platforms, then why not our business? Considering the latest figures; approx 175 websites are created daily. Considering this shift of the tech era, a website builder comes in handy and transforms your business digitally. Now you have two places to increase your current revenue.

 60. Today’s casino gaming doesn’t require all the clothes. You don’t have to leave the house if you don’t feel like it. Casino games are available online and can be played from the comfort of your home 24 hours a day, 7 days a week.

 61. Another important advantage of online casino games is the easy accessibility and convenience that they offer

 62. Unlike offline casinos and gambling worlds, the process is very complicated. Online casino games are easily accessible

 63. betmajic says:

  For the enjoyment of gambling in offline casinos You will need to invest a lot of money and in addition you may need a place which is considered a casino slot. Unlike all these hassles and obstacles Online casino games are very accessible

 64. تتل بت says:

  For the enjoyment of gambling in offline casinos You will need to invest a lot of money and in addition you may need a place which is considered a casino slot

 65. For the enjoyment of gambling in offline casinos You will need to invest a lot of money and in addition you may need a place which is considered a casino slot

 66. The website will offer you the amount to register, view the game board and start playing the online casino games of your choice.

 67. I think that your web blog is real interesting. Keep up the excellent working going like this.

 68. These are actually wonderful ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some good things here. Any way keep up writing.

 69. I blog frequently and I really appreciate your content. This great article has truly peaked my interest.

  I am going to book mark your site and keep checking for new details about once per week.
  I opted in for your RSS feed too.
  im making a webpage to share info about football and world cup 2022. you guys can visit my site to read more about it.

 70. If you wish for to increase your familiarity simply
  keep visiting this site and be updated with the most up-to-date news
  posted here.

 71. From start to conclusion i was observing such a judgment skills blowing endeavors you have got got done to make this page. Keep it up will back once more to encourage something curiously by your side.

 72. Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles.

 73. Keep up the wonderful piece of work, I read few content on this site and I conceive that your blog is very interesting and holds bands
  of good information.

 74. toto365pro says:

  I would like to say “thank you” for your commitment of time and effort. You have made such a valuable impact in every aspect of our web presence

 75. This is a great opportunity for you too as you get to check out the best of the best!

 76. Irwansyah says:

  that is good idea

 77. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 78. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A theme like yours with a few simple tweeks would really make
  my blog shine. Please let me know where you got your design. Many thanks

 79. I honestly appreciate your article. Your point of view is the best among many.

 80. Thank you for your good article

 81. Greetings, I think your site might be having internet browser
  compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however,
  when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you
  with a quick heads up! Apart from that, great blog!

 82. jabir says:

  this news is nice makes me feel impressed

 83. toto365pro says:

  Hello there! This post could not be written any
  better! Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I am going to send
  this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read.
  Many thanks for sharing!

 84. I visited various sites but the audio feature for audio songs present at this website
  is genuinely superb.

 85. Useful info. Lucky me I found your web site
  by chance, and I am surprised why this twist of fate
  didn’t came about in advance! I bookmarked it.

 86. 토토 says:

  If some one wishes expert view regarding running a blog afterward i recommend
  him/her to go to see this web site, Keep up the nice work.

 87. It’s going to be finish of mine day, but before end I am reading
  this wonderful article to increase my experience.

 88. Hi there everyone, it’s my first visit at this web site,
  and post is actually fruitful in favor of me, keep up posting these types of articles.

 89. 카지노 says:

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the
  layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare
  to see a great blog like this one these days.

 90. I wаs recommended thius web site bʏ my cousin.

 91. tinyurl.com says:

  Your style is so unique compared to other folks I’ve read
  stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 92. วันนี้จะมาแนะนำ ทดลองเล่นสล็อต megagame กับเว็บไซต์เราได้เเล้ววันนี้ที่ เมก้าเกม ทุกท่านจะพบ กับเกมสล็อตออนไลน์ รูปแบบใหม่มีมากกว่า 1000 เกมที่เราได้คัดสรรมาให้นักเสี่ยงโชค

 93. BETFLIK68 says:

  ทางทีมงาน BETFLIK68 แนะนำว่า หลังจาก หาเกมสล็อตออนไลน์ ที่ถูกใจแล้ว สมาชิกทุก ๆ ท่าน สามารถลงเดิมพันหนัก ๆ ได้ เพราะทาง BETFLIX เครดิตฟรี เป็นเว็บไซต์ ที่มีการเงินมั่นคง จ่ายจริง

 94. สำหรับผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ และผู้ชมทุกท่าน ที่ชื่นชอบ ดูหนังฟรีออนไลน์ ซีรีย์ที่ชื่นชอบในการรับชมภาพยนตร์ ซีรีย์ ดูซีรีย์ออนไลน์ อัพเดทใหม่ตลอดทั้งเดือน

 95. tinyurl.com says:

  It’s amazing to pay a quick visit this web page and reading the views of
  all mates regarding this article, while I am also zealous of getting knowledge.

 96. I am curious to find out what blog platform you are using?
  I’m experiencing some small security problems with my latest blog and I would like to
  find something more secure. Do you have any suggestions?

 97. tinyurl.com says:

  Howdy! This article could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I most certainly will send this post
  to him. Fairly certain he’ll have a very good read.
  Thank you for sharing!

 98. I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite site

 99. okbet ph says:

  Backlinks are links from a page on one website to another. This is important to us and you are giving us a chance and opportunity to help each other. We are hoping to have the same goal for the future of ours

 100. s are links from a page on one website to another. This is important to us and you are giving us are links from a page on one website to another. This is important to us and you are giving u

 101. ukprimenews says:

  s from a page on one website to another. This is important to us and you are giving us a chancs from a page on one website to another. This is important to us and you are giving us a chanc

 102. The program also uses multi-part download technology to speed up the process. Unlike other similar tools on the Internet, the latest version of IDM Full Version Crack files is shared during the download process to identify different categories. This makes it easy to sort the list. In addition, to improve performance, existing server connections are reused without additional connection steps IDM Crack.

 103. This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work!

 104. okbet says:

  Nice post! Thanks for sharing this quality information with us. I really enjoyed reading. check this and visit this site to know more okbet app

 105. Sosyal medya konusunda tecrübeli işler yapan ve çalışırken keyf aldığım Ankara Sosyal Medya Ajansı olarak bana yol gösterensadece bir çalışma yapmayan ve sürekli beni destekleyen , yaptığı çalışmalardan ise her zaman en iyi

 106. I genuinely value this post. I have been searching wherever for this! Thank heavens I tracked down it on Bing.

 107. Spot on with this write-up, I absolutely believe that this website needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the advice!

 108. You need to be a part of a contest for one of the finest websites on the net.
  I’m going to recommend this web site!

 109. What’s up, just wanted to mention, I liked
  this post. It was practical. Keep on posting!

 110. totopickpro says:

  Thankyou for giving me useful information.
  Please keep posting.

 111. slot says:

  เกมสล็อตออนไลน์ slot online เกมคาสิโนอันดับ 1 เล่นง่ายได้เงินไว ให้ผลตอบเเทนสูงที่สุด เว็บสล็ตอออนไลน์มือถือ ambbet.game เว็บสล็อตที่นักเดิมพันไว้วางใจ เราบริการเกมคาสิดนมากกว่า 500 รูปแบบ สล็อตออนไลน์ลิขสิทธิ์เเท้ 100% เราเปิดให้ผู้เล่นได้เข้ามาทำกำไรได้ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างรายได้ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android

 112. Aile danışmanlığı kursu araştırılmadan önce aile danışmanlığının ne anlama geldiğinin bilinmesi faydalı olacaktır.

  Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları, sorunları, evliliklerde oluşabilecek herhangi bir sorunları ya da evlilik sonrasında boşanmalar sonunda çocukların bu boşanmalardan etkilenmemesi adına verilen hizmetlerin bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

 113. Fantastic, thanks for the awesome article. I’m having troubles subscribing to your blogs feed.

 114. I was taking a gander at a portion of your posts on this site and I consider this site is truly educational! Continue to set up.

 115. Awesome and interesting article. Great things you’ve always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.

 116. A superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.

 117. I haven’t any word to appreciate this post…..Really I am impressed from this post….the person who create this post it was a great human.. thanks for shared this with us.

 118. It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post.!

 119. Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.

 120. It was too easy to get wrapped up in our own private, tense little bubble.

 121. kammey says:

  “We need many stories, Like genuinely appreciated, You want addiitional data over it, mainly because it can be reasonably exceptional., Take care exclusively for declaring.

 122. nubko says:

  “This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.

 123. baccaratblog says:

  “Say, you got a nice blog article.Really thank you! Really Cool. This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!

 124. baccaratblog says:

  “It’s really a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 125. totoprince says:

  Hello. How did I get to see such a great post? Your post has been a great help to me. I hope to see you next time with a good post. I cheer for you. 🙂

 126. Shivaniroy says:

  I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.

 127. Much thanks to you for this brilliant post! It has for quite some time been very useful.

  • Hi, I am a 31 years old lonely housewife. Alone from almost six month. Husband out of country. He gift me a flat ant. But I need a real man who can understand my needs. I can’t left him so, don’t expect from me to do so. talk to me- call & whatapp

 128. Beth Dutton Blue Coat is a must-have for any fashionista. This Coat is from the Yellowstone TV series and is sure to keep you warm all winter long. The Coat is made of a lightweight woolen fabric and is perfect for dressing up or dressing down. With a versatile style,

 129. This is a really good site, very informative.. just what I needed to fill my database with information.

 130. Thanks for this opportunity my friend!

 131. This is a fascinating read, thanks for posting this here..

 132. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.

  In any case I will be subscribing to your feed and I hope
  you write again very soon!

 133. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

  Just wanted to say I love reading your blog and
  look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 134. Vay hocam süper bir öngörü olmuş. 1996 yılı vay bee. Şöyle bir reklam hatırlıyorum. ATTTVVV’de 9666 diye :=)

 135. Thank you for the beautiful blouse, I can’t wait to wear it this weekend

 136. Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don’t really provide anything that I’m interested in, but I’m most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know.

 137. This is a really good site, very informative.. just what I needed to fill my database with information.

 138. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will definitely comeback.

 139. Hello and don’t be tired, site management service and special thanks for your very good site

 140. You’ve outdone oneself this time. It might be the easiest, most transient step by step details that I have Anytime witnessed. สล็อตเว็บตรง

 141. Thanks with the website crammed with a great number of information. Halting by your weblog aided me to possess what I were looking for. Now my job has started to become so simple as ABC. สล็อตวอเลท

 142. Great article! This is the kind of information that are supposed to be shared across
  the web. Disgrace on Google for not positioning this publish upper!
  Come on over and visit my site . Thank you =)

 143. 슬롯머신 says:

  I stumbled onto your blog and read a few post.I m very pleased to read this article

 144. It was definitely informative. Your website is very helpful.

 145. You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent.

 146. This excellent website truly has all of the information I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 147. iTop VPN Cracked is an unblocked app with a global server, security suite, and bypass with the strongest encryption at the highest level.

 148. Daniela says:

  Great artcile with a great information. Thanks for sharing

 149. İnternet üzerinden oto yedek parça alabilirsiniz. Online yedek parça mağazamızı ziyaret etmeniz yeterlidir.

 150. Konya Ceza Avukatı, Konya Arabuluculuk, Konya Hukuk Bürosu, Konya Boşanma Avukatı, Konya Tazminat Avukatı, Konya Miras Avukatı, Konya İşçi Avukatı, Konya En iyi Avukat, Konya Avukatları Listesi, Konya Mahkemesi Dava Açma, Konya Avukat Tavsiye, Konya’daki En iyi avukatlar, Konya İcra Avukatı

 151. Ankara Türban Tasarımı, Ankara Saç Tasarımı, Ankara Makyaj, Ankara Profesyonel Makyaj, Ankara Gelin Başı, Ankara Gelin Makyajı, Ankara gelin türban tasarımı, Ankara Kına Makyajı, Ankara Düğün Makyajı, Ankara Nikah makyajı hizmetleriyle hizmetinizde olacağız.

 152. Ankara Güzellik Merkezi – Ankara ayak bakımı(podoloji), Ankara kaş ve kirpik bakımı, Ankara kalıcı makyaj, Ankara protez tırnak, Ankara dudak bakımı, Ankara lazer epilasyon, Ankara bölgesel zayıflama

 153. İnsani Yardım Derneği, İnsani Yardım, Sosyal Yardımlar, Sosyal Bağışlar, Afrika Yardım dernekleri, Afganistan yardım derneği, çocuklara yardım derneği, sokak hayvanlarına yardım derneği

 154. I AM ACTUALLY HAPPY TO READ THIS WEBSITE POSTS WHICH CARRIES PLENTY OF HELPFUL DATA.
  THANKS FOR PROVIDING THESE KINDS OF DATA.

 155. GREAT ARTICLE,THIS WHAT TOTALLY WHAT I WAS LOOKING FOR.
  I WAS IMPRESSED BY THE GOOD WRITING.THANK YOU

 156. RACE17SITE says:

  WOW! THIS COULD BE ONE OF THE MOST USEFUL BLOGS WE HAVE EVER COME ACROSS ON THE SUBJECT. ACTUALLY EXCELLENT INFO! I’M ALSO AN EXPERT IN THIS TOPIC SO I CAN UNDERSTAND YOUR EFFORT.

 157. BACA17RASITE says:

  THANKS FOR SHARING THE INFORMATIVE POST. IF YOU ARE LOOKING THE LINKSYS EXTENDER SETUP GUIDELINES. SO, WE HAVE A BEST TECHNICAL EXPERT FOR HANDLINGS YOUR QUIRES. FOR MORE INFORMATION GETS TOUCH WITH US. IF YOU WOULD LIKE TO GET MUCH FROM THIS PIECE OF WRITING THEN YOU HAVE TO APPLY THESE TECHNIQUES TO YOUR WON WEBSITE.

 158. CheckMyRota says:

  One of the ways to maintain the value of capital, especially in the days of devaluation of the rial, is digital currency trading. As mentioned, due to Iran’s specific political situation and sanctions, most trading sites do not provide services to Iranian users, so Iranian users are forced to use shortcuts. Buying a virtual trading server is the first step to entering trading sites such as Bainance

 159. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.

 160. Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hello there, You have done a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I am sure they will be benefited from this site.

 161. I found this board and I find It truly useful
  & it helped me out a lot.

 162. I hope to give something back and
  help others like you aided me.

 163. This is a really very informative article, there is no doubt about it.

 164. Totopick Pro says:

  Thanks for sharing this article with us. This is very nice of you.

 165. really very informative article thanks for sharing

 166. Wow, marvelous weblog structure ! How lengthy have you been running a blog for ? you make running a blog look easy. The whole glance of your web site is fantastic, as neatly as the content

 167. I pay a visit daily some sites and information sites to
  read articles or reviews, but this website gives quality based posts.

 168. Tesisatçı says:

  Yeni teknoloji cihazlar ile su tesisat hizmetleri.

 169. Greate pieces. Keep posting such kind of information on your
  site. Im really impressed by it.
  Hey there, You have done a great job. I’ll definitely digg it
  and in my opinion recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this web site.

 170. Tesisatçı says:

  Servis hizmeti sağlayıcıları.

 171. pelle pelle says:

  The largest and most well-known retailer of pelle pelle leather jackets in the United States is Pelle Pelle Store.
  These Pelle Pelle jacket are similar to real pelle pelle jackets by Marc Buchanan.
  We are fully aware of how crucial it is to project the impression of being the coolest person in the room.

 172. I got this site from my buddy who informed me regarding this web site and now this time I am visiting
  this web page and reading very informative content at this place.

 173. Konya Ceza Avukatı – Konya Ceza Muhakamesi Kanunu Avukatı – Konya CMK Avukatı – Konya Avukat

 174. Konya Avukat – Konya Avukatları – Konya İş hukuku avukatı – Konya avukatları – Konya Avukatı – Konya Ceza Avukatı – Konya Hukuk Bürosu

 175. Konya Avukat says:

  Konya Avukat – Konya Avukatları – Konya İş hukuku avukatı – Konya avukatları – Konya Avukatı – Konya Ceza Avukatı – Konya Hukuk Bürosu

 176. Wonderful Post, I highly appreciate those people who share some good information. Here are some Websites to do something naughty Visit.

 177. That is really attention-grabbing, You’re a very professional blogger. I’ve joined your feed and sat up in quest of more of your wonderful post.

 178. I’ve joined your feed and sat up in quest of more of your wonderful post. Additionally, I have shared your site on my social networks.

 179. This is excellent article, thank you for the share! This is what I am looking for, hope in future you will continue sharing such an superb work.

 180. Provides top-quality plumbing services in Turkey.

 181. Business Tutoring Service: A+ Grades & On-Time Submission Never miss a deadline with tutoringlounge get online tutoring service. 24*7 service and expert guidance that makes your study life better.

 182. ankara lazer epilasyon, ankara cilt bakımı, ankara dermapen, ankara altın oran kaş tasarımı, ankara leke tedavisi, ankara kaş bakımı, ankara dudak bakımı, ankara kirpik lifting, ankara ipek kirpik, ankara bölgesel zayıflama, ankara batık tırnak tedavisi, ankara tırnak mantarı tedavisi, ankara protez tırnak

 183. ankara lazer epilasyon, ankara cilt bakımı, ankara dermapen, ankara altın oran kaş tasarımı, ankara leke tedavisi, ankara kaş bakımı, ankara dudak bakımı, ankara kirpik lifting, ankara ipek kirpik, ankara bölgesel zayıflama, ankara batık tırnak tedavisi, ankara tırnak mantarı tedavisi, ankara protez tırnak

 184. I blog often and I truly thank you for your
  information. This great article has truly peaked my interest.
  I’m going to bookmark your website and keep checking for new information about once
  per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 185. This blog is an amazing source of information and I’m so glad I found it!

 186. Content has been an amazing resource for our company. They are fast, professional, and reliable. I highly recommend them to anyone looking for a website.

 187. I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style
  is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job,
  cheers

 188. 💎 says:

  Hello dear friend
  I came here through Google and it was very interesting for me

 189. Gigaspin88 says:

  Anda bisa langsung membuktikannya sendiri dengan hanya memainkan satu user ID saja di situs gacor Gigaspin88 sekarang Juga.
  Dapatkan bocoran Game Slot Gacor di situs Kami untuk menunjang kemenangan Anda ketika bermain,
  Anda akan dijamin bisa mendapatkan maxwin slot hanya dalam beberapa kali spin saja.

 190. Dewataspin says:

  Agen Slot Terpercaya Dewataspin Merupakan Agen Slot Yang Bisa Anda mainkan dimana pun dan kapan pun Anda ingin bermain,
  langsung buka situs resmi Dewataspin dan langsung memainkan permainan apa saja yang ingin Anda mainkan, Anda bisa langsung membuktikannya sendiri dengan hanya memainkan satu user ID saja di situs gacor Dewataspin sekarang.
  Kunjungi situs resmi Kami Disini Link Slot Gacor

 191. Madu88 says:

  Dengan Menggunakan 1 user ID saja Anda sudah bisa menjamin kemenangan permainan AndaGame Slot Online Yang Kami Sediakan.
  maka dari itu Anda tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian selama bermain di situs Madu88.
  Tersedia Slot Deposit Pulsa untuk semua jenis provider,kapan saja dan dimana saja.

 192. Bigo88 says:

  Segera daftar Di situs Slot Online sekarang di situs Bigo88 untuk mendapatkan user ID pro dan dijamin gacor.
  Hanya dengan memainkan satu user ID saja Anda sudah bisa mendapatkan banyak keuntungan dan profit yang besar.

 193. jp7 says:

  I just wanted to say thank you for having such an informative website. I’ve been searching all over the internet for information on my current project, and your website has been a great help in providing me with the necessary details.

  Your website is well organized and presented in a very easy-to-understand manner, making it so much easier to follow through with my research. I’m sure many other readers have also benefited from it.

  Thank you again for the great service and I look forward to more insightful content from your end!

  Regards,
  jp7blog.com

 194. Very much appreciated. Thank you for this excellent article. Keep posting!

 195. Very much appreciated

 196. What’s up, always I used to check weblog posts here early in the daylight, since enjoy finding out more and more.

 197. keep sharing this type of great content with us.

 198. Thanks for sharing such a valuable post. Please keep us updated for future posts.

 199. darkmarket says:

  If you would like to get a great deal from this paragraph
  then you have to apply these strategies to your won web site.

 200. Excellent article. The writing style which you have used in this article is very good and it made the article of better quality.

 201. Merhaba, Kürşat bey, bu güzel makaleniz için teşekkür ederiz.

 202. This is really an amazing article.

 203. I finally found great post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark sites. thanks.Quality posts is the crucial to invite the visitors to visit the web page, that’s what this web page is providing.

 204. Spot on with this write-up, I truly believe that this amazing site needs far more attention. I’ll probably be returning to
  read more, thanks for the info!

 205. jp7 says:

  It is truly fascinating to see how the internet has evolved in Turkey since its inception in 1996. This article by Kürşat Çağıltay provides valuable insights into the growth of the internet in the country and its impact on society. The author effectively outlines the progress of internet infrastructure, access, and usage in Turkey, along with sharing his thoughts on the future prospects of the industry.

  It is evident from the article that the rapid expansion of the internet in Turkey has had profound effects on various aspects of life, such as education, communication, and the economy. It is interesting to note how the Turkish government and private sector have played critical roles in nurturing the growth of the internet, thereby providing the necessary foundation for the development of the country’s digital ecosystem.

  I particularly appreciate the author’s effort to highlight the challenges faced by Turkey in terms of internet access and digital literacy. This is an important reminder that despite the impressive growth, there is still much work to be done in order to bridge the digital divide and ensure that everyone can benefit from the vast potential of the internet.

  Overall, this is an informative and engaging read, which offers a unique glimpse into the evolution of the internet in Turkey. I am eager to see how the country continues to progress in this digital age and how it leverages the internet to foster further growth and development.

 206. JP7.com says:

  This article offers a fascinating look into the history and evolution of the internet in Turkey since 1996. It highlights the major milestones and challenges faced by the country during the early years of internet adoption. As a crucial part of Turkey’s technological development, it is interesting to see the impact this transformation has had on society, business, and government. The author, Kürşat Çağıltay, does an excellent job presenting a comprehensive overview of the growth of the internet in Turkey and makes it relevant for the present day as well.

  The article demonstrates how the internet has become a vital tool in connecting people, businesses, and institutions across the country, leading to increased communication, collaboration, and innovation. It’s particularly impressive to see the progress Turkey has made in a relatively short period, considering the challenges faced in infrastructure, government regulations, and digital literacy.

  Moreover, the article effectively puts the Turkish experience in a global context, enabling readers to understand and appreciate the unique aspects of Turkey’s digital journey. By discussing the past and present state of the internet in Turkey, Çağıltay sets the stage for further discussions about the future of the digital landscape in the country.

  In conclusion, this article provides valuable insights into the development of the internet in Turkey and its implications for the country’s future. It is a must-read for anyone interested in the evolution of technology in emerging markets, particularly those seeking to understand the unique characteristics and challenges faced by Turkey in its journey toward a more connected and digitally enabled society.

 207. toto365pro says:

  Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot

 208. May I pick one formula of football betting? Give away to those who play Have been used to collect victories and profit Which this formula is about time In which time is the key Of driving everything

 209. Registration on the betting site can be seen as one of the main and most important steps to achieve high profits. All conditions and facilities of a betting site will include users who have registered their membership on the site, otherwise you will only have the role of a visitor and you will not be allowed to play and bet on the site. .

 210. Making a bet on any subject causes high emotions in it and makes it enjoyable and stress-free hundreds of times. Betting on any action, whether it is a game or daily actions and activities, is one of the most routine things that we do to create diversity in our daily lives.

 211. I am sure this post has touched all the internet visitors, its really really fastidious piece of writing on building up new webpage.

 212. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your blog? My blog is in the exact same area
  of interest as yours and my visitors would truly benefit from some
  of the information you provide here. Please let me know if this ok with
  you. Thanks a lot!

 213. Тhanks ffor finaⅼly talking аbout > Türkiye’ԁe Internet:
  Ɗünü, Bugünü, Yarını – 1996 (Bölüm-5) – Kürşɑt'
  ın Ꮐünlüğü judi slot pulsa

 214. I REALLY LOVED WHAT YOU HAD TO SAY, AND MORE THAN THAT, HOW YOU PRESENTED IT. TOO COOL!

 215. I WAS STUDYING SOME OF YOUR CONTENT ON THIS INTERNET SITE AND I THINK THIS INTERNET SITE IS VERY INFORMATIVE!

 216. RA0C4ESITE says:

  I AM ACTUALLY HAPPY TO READ THIS POSTS WHICH CARRIES PLENTY OF HELPFUL DATA.

 217. BA0C4ARASITE says:

  THANKS FOR PROVIDING THIS KINDS OF DATA.

 218. I am really impressed with this blog article, Keep it up! Keep writing bloggg

 219. I enjoyed learning more about this topic. Nice post, thanks have a nice day

 220. oncasinosite says:

  I read a lot more here, Please do keep up the excellent job you’ve done

 221. Nice post. It’s always interesting to read articles here. you really great

 222. I wanted to drop you a line to let you know that I find your blog informative and engaging. Thank you for sharing your insights with us

 223. I wanted to drop you a line to let you know that I find your blog informative and engaging. Thank you for sharing your insights with us

 224. Bonny Tiny Nedir?

  Bonny Tiny, Türk Diş Hekimi tarafından formüle edilmiş bir çocuk diş macunu markasıdır. Çocuklarımız dünyada en değer verdiğimiz varlıklarımız. Onların sağlığı için ise ebeveynler olarak her gün en iyi olanı bulma gayreti içerisindeyiz. Bu felsefe ve amaç doğrultusunda oluşturduğumuz Bonny Tiny markamız, çocuklarımıza en sağlıklı diş bakımını sunmak gayretindedir.

  Nelerden kaçınıyoruz?

  Bonny Tiny olarak içeriğimizde çocuklarımıza zarar verecek maddelerden kaçınıyoruz. Ürünlerimiz, alışılan diş macunlarının kıvam, renk, koku, tat ve köpürme gibi özelliklerini taklit etmez. Doğal süt ürünü olan kolostrum içeren formülümüz ile çocuklarımızın diş sağlığına gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Koruyucu Diş Jeli ve Çocuk Diş Macunu ürünlerimiz için web sitemizi ziyaret edin.

 225. sv88 says:

  Bonny Tiny olarak içeriğimizde çocuklarımıza zarar verecek maddelerden kaçınıyoruz. Ürünlerimiz, alışılan diş macunlarının kıvam, renk, koku, tat ve köpürme gibi özelliklerini taklit etmez. Doğal süt ürünü olan kolostrum içeren formülümüz ile çocuklarımızın diş sağlığına gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Koruyucu Diş Jeli ve Çocuk Diş Macunu ürünlerimiz için web sitemizi ziyaret edin.

 226. I want to to thank you for this good read!! I definitely loved
  every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 227. Best Digital Marketing Agency in India. We are best at offering our clients with world-class digital marketing services. For the last Six years, our team has been serving national and international clients all around the globe.

 228. JP8 says:

  This piece offers an engaging exploration of the progression and development of internet usage in Turkey since 1996, underscoring key achievements and obstacles that arose during the initial phase of internet assimilation. It’s intriguing to observe the societal, business, and governmental transformations brought about by this technological leap in Turkey, and Kürşat Çağıltay skillfully encapsulates this journey, making it pertinent for contemporary readers.

  The article underscores the integral role the internet plays in linking individuals, businesses, and organizations across the nation, fostering enhanced connectivity, cooperation, and innovation. The substantial strides Turkey has made in a relatively brief span, despite hurdles relating to infrastructure, government regulation, and digital proficiency, are truly remarkable.

  Furthermore, the article adroitly contextualizes Turkey’s experience on a global scale, allowing readers to comprehend and value the unique facets of Turkey’s digital trajectory. Through a detailed account of Turkey’s past and current internet status, Çağıltay lays the groundwork for future discourse about the nation’s digital landscape.

  To sum up, this article imparts meaningful knowledge on the evolution of the internet in Turkey and its potential future implications. It is an essential read for anyone intrigued by the technological development in emerging markets, especially those aiming to comprehend the distinctive features and challenges Turkey has encountered in its quest for a more interconnected and digitally proficient society.

 229. Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment, as this this website conations genuinely nice funny information too.

 230. For any fashionista, the Kate Upton Astros Sweater is a must-have. This sweater keeps you warm the entire winter. The sweater can be dressed up or down and is made of a fleece fabric that is lightweight. With an adaptable style,

 231. lucky 888 says:

  Hey there, I just read your article on the history and development of the internet in Turkey. It’s fascinating to see how the internet has evolved over the years in different parts of the world. The way you’ve detailed the process and the challenges faced during the establishment of TURNET is truly insightful.

  Speaking of technology and its advancements, I couldn’t help but think about how the internet has revolutionized various sectors, including the gaming industry. In fact, I’m part of a team that runs an online casino called lucky888. We’ve harnessed the power of the internet to provide a seamless and exciting gaming experience for our users. From classic casino games to innovative new offerings, we’ve got something for everyone. If you ever find yourself curious about the world of online casinos, do check us out!

 232. Thank you for the great writing!
  There is so much good information on this blog!

 233. Bonny Tiny markasının çocuk diş macunu, çocuklar için özel formülasyona sahiptir. Bu diş macunu, çocukların dişlerini temizlemeye yardımcı olurken aynı zamanda diş minelerini korumaya yardımcı olur. Ürün, çocukların hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve zararlı kimyasallar içermez. Ayrıca, diş etlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olan florür içerir.

  Florür, diş minesinin daha güçlü ve dirençli hale gelmesine yardımcı olur. Bu, dişlerin çürümeye karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Ayrıca, diş eti hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Ürünün avantajları arasında, hassas diş etlerine uygun olması, zararlı kimyasallar içermemesi, florür içeriğinin dengeli olması, doğal beyazlatıcı özelliklere sahip olması sayılabilir. Tüm bu özellikler, çocukların diş sağlığına katkı sağlamak için tasarlanmıştır.

 234. NY JACKET says:

  Really enjoyed reading your blog.

 235. TheUSASuits says:

  Your article is very helpful for me.

 236. USA Jacket says:

  Sincerely very satisfied to say,your submit is very exciting to examine.

 237. Thanks for giving this excellent information, you have a very good post. Such a lovely posting.

 238. It?s really a great and helpful piece of information. I am glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 239. I love your post very much. Thanks for writing it so well.

 240. You can find erotic companions, they are available 24 hours for you and you can contact us any time anywhere.

 241. Nedirblog says:

  Nedir Blog Türkiye’nin en büyük bilgi platformu aradığın herşeyi sayfamızda kolayca ulaşıp Bilgi sahip olabilirsiniz.

 242. Thanks again for the information contained

 243. MARR6 says:

  Hello There. I found your blog using msn. This is a
  very well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more
  of your useful information. Thanks for the post. I
  will certainly return.

 244. booking online with a variety of payment options.

 245. hindi chudai says:

  The escorts agency business is a multimillion dollar industry that has only continued to grow .

 246. Thanks for the great tips. Now my work is very easy for the reply to the reviews. I implement it right now.

 247. The largest and most well-known retailer of pelle pelle leather jackets in the United States is Official Pelle Pelle .
  These Pelle Pelle jacket are similar to real pelle pelle jackets by Marc Buchanan.
  We are fully aware of how crucial it is to project the impression of being the coolest person in the room.

 248. Pelle Pelle, Pelle Pelle Jackets, leather jacket

  Pelle Pelle Jacket is the well known leather jacket and leather accessories supplier in the US.
  Our aim is to provide the orignal leather warm best and modern designed jackets. As Pelle Pelle, the double use of greek word leather shows we emphasis on the leather orignality and qulaity.
  We also supply other fabric’s Pelle Pelle Jackets and Pelle Pelle Coats. Visit our website for more information.

 249. Wow! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different topic but it has pretty
  much the same layout and design. Great choice of colors!

 250. Resident Evil 4 Shearling Jacket has become quite popular among guys of all ages. He most recently appeared wearing this stunning jacket. The beautiful jacket I’ve ever seen.

 251. medyum nasip says:

  Almanya Medyum nasip Hoca Kimdir? Merhaba değerli dostlarım sizlere kısaca kendimden biraz bahsetmek isterim, 1967 Adıyaman Menzilde Hüseyin Efendinin oğlu olarak dünyaya geldim birden fazla medreselerde eğitim aldım, sizlerin tabiri ile çiğitten yetişme bir geçmişim oldu, aldığım eğitimler arasında ise vefk ilmi, hüddam ilmi, havas ilmi, ledun ilmi gibi sahip olduğum ilimler mevcuttur.

 252. alsooouq says:

  Keep up the fantastic piece of work, I read few posts on this internet site and I conceive that your website is really interesting and holds circles of great info .

 253. Manright.ru says:

  Appreciate the recommendation. Will try it out.

 254. Slot pulsa says:

  Hello, after reading this awesome post i
  am also delighted to share my experience here with friends.

 255. Great Post as usual, keep sharing such content.

 256. Tekirdağ Web Site Tasarımı

  Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, işletmelerin dijital dünyada var olmaları ve müşterilere ulaşmaları artık kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Tekirdağ’da bulunan işletmeler için de web site tasarımı önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Tekirdağ web site tasarımı, işletmelerin dijital dünyada etkili bir şekilde temsil edilmelerini ve hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayan önemli bir araçtır.

  Profesyonel bir web site tasarımı, işletmenizin kimliğini yansıtan estetik bir görünüm sunar. Sektörünüze uygun renkler, grafikler ve düzenlemelerle oluşturulan web siteniz, ziyaretçilerinizde güven uyandırır ve markanızı ön plana çıkarır. Aynı zamanda kullanıcı dostu bir tasarım, ziyaretçilerin sitenizde daha fazla vakit geçirmelerini ve potansiyel müşterilere dönüşmelerini sağlar.

 257. perfect thanks so much for your help and advice

 258. Great post as usual, keep up the good work, thanks for sharing!

 259. Gracias por proporcionar un artículo tan informativo que es fácilmente accesible para los lectores.

 260. You are the link between manufacturers and customers as the owner of a retail mobile accessories business. You will never be able to sell the stock at a fair price if you purchase it at high rates. You can purchase a wide range of high-quality smartphone accessories and batteries through the Saddar app at very reasonable prices.

 261. Turkey’s Internet evolution since 1993 has been remarkable, shaping a dynamic digital landscape with immense potential.

 262. Please accept my heartfelt appreciation for your exceptional work. I am truly inspired by what you have accomplished, and I eagerly look forward to exploring more of your content and updates in the future

 263. globle game says:

  Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more.

 264. Thought-Provoking Content: Your blog post presented unique and thought-provoking ideas on I appreciate how you delved deep into the subject matter, offering fresh perspectives and insights that I hadn’t considered before. Your ability to challenge conventional thinking and spark meaningful discussions is truly commendable

 265. Türkiye’de internet dünyası sürekli gelişiyor. Bugün, yüksek hızlı internet erişimi ve geniş bir dijital altyapı sunulmaktadır. 1996’da ise internet henüz yeni tanışılan bir kavramdı. Bugün, sosyal medya, e-ticaret ve dijital bankacılık gibi alanlarda büyük bir ilerleme kaydedildi. Gelecekte, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin etkisi daha da artacak.

 266. These agencies state that their “escorts” are highly trained and have the skills to make their customers happy.

 267. However, they do not understand the laws around prostitution and prostitution-related offenses, mainly because these agencies are not licensed to work legally.

 268. The only way these agencies can achieve success in this trade is by passing themselves off as legal escort services.

 269. Realmente aprecio tu artículo. Tu perspectiva es la mejor de muchas.

 270. It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.

 271. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking

 272. I was able to find good information from your articles.

 273. Excellent article. Very interesting to read. I like so much.

 274. johnadvit says:

  Fashion leather wear jackets have been a timeless and versatile wardrobe staple for many years. They exude a classic and edgy appeal, making them popular across various style preferences. Leather jackets come in a range of designs, from sleek biker jackets to chic bomber jackets, and they can easily elevate any outfit.

 275. Goa Escorts says:

  It has been serving customers since in 2014 and has emerged as the best escort agency of its category.

 276. Goa Escort says:

  The agency offers Goa escorts for clients who are seeking some fun and entertainment, whether it’s in the form of a one-night stand or by means of a committed relationship.

 277. Goa based escort agency that caters to high-class clients and provides the best escorts for all their needs.

 278. The staff of the Goa Escorts Agency work day and night to ensure that you receive your dream companions.

 279. Wow! Thanks for sharing such valuable info in this post. It’s a pleasure to read your Informative post. The concept has been explained very well. Looking forward to such informative posts, your post…

 280. This blog is an amazing one, the contents here are always very educative and useful, the reason I make it my regular blog of visit so as to widen my knowledge every day, thanks for always sharing useful and interesting information, you can checkout this I’ve always wondered about this! Loved your advice!! Thanks so much for sharing your expertise 🙂
  Regards :
  Get top-quality kids furniture at Playfurn’s online furniture store in Karachi. Check the best Kid’s beds, chairs, and tables. Affordable prices. Visit Now!

 281. Ready to dive into the fascinating world of Delta 9 carts? Buckle up and get ready for an exhilarating ride as we unveil the secrets behind these mind-blowing creations. Sit back, relax, and let me spill the beans on how these bad boys are made. A team of dedicated artisans with a passion for crafting the perfect vaping experience. They take the finest ingredients and blend them with precision, creating a symphony of flavors that will have your taste buds doing the happy dance. These maestros carefully select strains known for their exceptional Delta 8 Carts and Delta 9 THC content, ensuring a potent and unforgettable journey. Now, let’s talk process, Each Delta 9 THC cart is intuitive through a combination of science and artistry. The first step is extracting the purest Delta 9 THC oil from carefully cultivated cannabis plants. It’s like capturing lightning in a bottle, my friends! This oil is then meticulously refined and purified, removing any impurities to guarantee a smooth and clean hit every time.

 282. The Bold Delhi Escorts Agency is a top Russian escort agency in Delhi. We provide the most beautiful and professional Russian escorts in Delhi for your pleasure. Whether you are looking for a date, a companion for an evening out, or someone to spend the night with, our escorts are perfect for you. We only work with the highest quality escorts, so you can be sure you will have a fantastic time when you book with us

  • I am married,28..husband remains busy in his life.. So I decided to enjoy my life I prefer secret relationship in a confidential way ..Looking for a guy for affair..But I can’t with you directly because I don’t want share my details with randomly any one… so for my details

 283. adamslisa152 says:

  This concept is a good way to enhance knowledge and I will be recommended this information to my friends. Thanks for explaining it perfectly continue to share your knowledge through articles like these, and keep posting more blogs.

 284. Visito este sitio con regularidad, es muy agradable, los visitantes comparten buenos pensamientos.

 285. This is really an amazing article.

 286. It is an impressive source of getting useful information. I appreciate you after surfing through your educative article.

 287. Russian call girls in Delhi are some of the most beautiful and sought-after women in the world. If you’re looking for an amazing night out on the town, or simply want a companion to keep you company in your hotel room, these lovely ladies are sure to please. With years of experience providing companionship and escort services, our Russian call girls in Delhi are guaranteed to leave you happy and satisfied.

 288. Shop The Latest And Stylish Movie Jackets. Available In Verity Of Sizes. All Jackets Are Made With Premium Quality Of Leather.

 289. Visit Site says:

  I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read !! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. Ehsaas program

 290. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here…

 291. Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..

 292. Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I’ll be sure to check back again real soon.

 293. Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.

 294. I found your this post while searching for some related information on blog search…Its a good post..keep posting and update the information.

 295. That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

 296. very interesting keep posting.

 297. That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

 298. if you’re searching for the best smoke and vape shop in the region, you should have to try puff n pass smoke and vape shop, they have great products at affordalble prices. You won’t regret it.

 299. i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..

 300. I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.

 301. Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.

 302. i love reading this article so beautiful!!great job!

 303. The Saddar app is an entirely free and best Online Wholesale Market for purchasing mobile accessories in Pakistan. You can download the Saddar app to your Android and IOS devices, or you can use the Saddar app on the desktop of your store without any charges. Keep the entire Saddar market at your fingertips with the Saddar app.

 304. AI 126 addresses bias in decision-making processes, emphasizing the importance of fairness, accountability, and transparency.

 305. Thank you for your post, I look for such article along time, today I find it finally.

 306. This is so much hilarious blog, Anyways thanks for posting ideas.

 307. Very informative and well-written post! Greatjob for your hardwork man!

 308. mttotosite says:

  I am appreciative of the fact that you have shared this knowledge with us.

 309. Boatnerd serves as a digital port of call, connecting enthusiasts from around the world, transcending geographical boundaries.

 310. Whether draped over a couch, bed, or nestled by the fireplace, Disney blankets become an essential companion for snuggling and relaxation.

 311. Kudos to the exceptional assignment help in Qatar! The guidance I received was a game-changer, elevating my grasp on the subject. The team’s proficiency and commitment were evident in the impeccable assignment I submitted, exceeding my expectations. Their responsiveness and patience in addressing my queries underscored their dedication to my academic progress. I’m genuinely grateful for their unwavering support, which undoubtedly enriched my learning journey. Here’s to the experts who made a significant difference in my education. A heartfelt thank you for their invaluable contribution!

 312. if you’re searching for the best smoke and vape shop in the region, you should have to try puff n pass smoke and vape shop, they have great products at affordalble prices. You won’t regret it.

 313. Our designers know how much your attire matters to you. That is why we have created a range of sensational Jackets and apparel for both men and women giving them exclusive looks. Be it tracksuits or clubbing outfits, we are a one-stop shop for all. <a href= Pelle Pelle Jacket

 314. jackdavid00 says:

  Your words evoke an expanse of emotions. Your unique insights add color to the discussion. Thank you for sharing your thoughts and contributing to this vibrant exchange.

 315. Shop The Latest And Stylish Pelle Pelle Jacket. Available In Verity Of Sizes. All Jackets Are Made With Premium Quality Of Leather.

 316. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work

 317. Excelente blog, me fue de gran ayuda.

 318. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 319. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 320. Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..

 321. sofia noah says:

  Excellent aspects as well as fine points imparted in this condensed content. Awaiting more posts such as this one.

 322. Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.

 323. Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.

 324. Albert john says:

  Thank you for sharing such important information, which is hard to come across in normal.

 325. Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..

 326. Inverters facilitate efficient energy conversion, reducing energy losses and promoting sustainable energy consumption.

 327. John Doe says:

  Hello, everyone! I am John Doe, an enthusiastic entrepreneur. Today, I am thrilled to introduce you about Mughal Labs – a premier medical diagnostic lab facility dedicated to elevating the standards of diagnostic excellence.

 328. Elevate your style with the Pelle Pelle Jacket. Merging urban flair with premium quality, this jacket boasts durability and comfort. Its iconic design, versatile appeal, and meticulous craftsmanship make it a timeless addition to your wardrobe. Make a statement that resonates beyond fashion, reflecting your individuality and attitude.

 329. Discover urban style redefined with the Pelle Pelle Jacket. Crafted for the bold and fashion-forward, it blends premium quality and innovative design. Embrace comfort, versatility, and iconic detailing in a jacket that’s not just an outfit, but a statement. Elevate your wardrobe with Pelle Pelle’s timeless urban flair.

 330. Trackerror says:

  Track Error is a Professional Windows Errors Platform. Here we will provide you only interesting content, which you will like very much.

 331. I appreciate the effort you’ve put into creating this comprehensive article. It’s a very helpful and valuable resource for anyone.

 332. bokep indo says:

  I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

 333. kontol kuda says:

  Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 334. Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

 335. I found your this post while searching for some related information on blog search…Its a good post..keep posting and update the information.

 336. Hello, from the management of the site and special thanks for your very good site.

 337. Thanks for your information, it was really very helpfull..

 338. Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

 339. Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 340. I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.

 341. I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.

 342. MAX AMMO says:

  Nice Informative Blog having nice sharing..

 343. thanks for this usefull article, waiting for this article like this again.

 344. thanks for this usefull article, waiting for this article like this again.

 345. This is an interesting blog and very useful, Thank you for sharingthis informative and useful blog.

 346. Examining the intricate development process of the Internet in Turkey is analogous to embarking on a comprehensive dissertation writing journey. Just as a dissertation commences with a well-defined research question, Turkey’s Internet expansion started with a visionary commitment to connectivity and technological advancement. Each phase of this digital evolution can be likened to a chapter in a scholarly work, marked by pivotal moments of infrastructure development, policy adjustments, and technological innovations. Much like the rigorous dissertation writing process, this journey demands meticulous attention to detail, rigorous data collection, and critical analysis. Navigating the ever-changing landscape of regulations, societal impacts, and technological transformations mirrors the depth of research essential for a dissertation’s success. Ultimately, the story of Turkey’s Internet growth and the dissertation process both attest to the power of persistent research, methodical analysis, and the pursuit of knowledge, leading to meaningful and transformative outcomes.”

 347. CNNSLOT says:

  Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It ‘s really very nice and Useful post.Thanks

 348. Bimabet says:

  I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.

 349. Thanks for sharing the info, keep up the good work going…. I really enjoyed exploring your site. good resource…

 350. Thanks for sharing the info, keep up the good work going…. I really enjoyed exploring your site. good resource…

 351. Thanks for sharing the info, keep up the good work going…. I really enjoyed exploring your site. good resource…

 352. i love reading this article so beautiful!!great job!

 353. MoversBoost says:

  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 354. Thanks for sharing. Its really worth to read.

 355. Thanks for sharing the article, its gives useful information. Keep sharing more updates.

 356. situs bokep says:

  Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.

 357. Firearms are designed to use specific types of ammunition. The size and type of ammunition are specified by the firearm’s caliber (for handguns and rifles) or gauge (for shotguns). Using the correct ammunition is crucial for safety and accuracy.

 358. Proper storage, handling, and disposal of ammunition are essential for safety. Ammunition should be stored in a cool, dry place, away from heat sources and children. Unwanted or damaged ammunition should be disposed of safely and in accordance with local regulations.

 359. Kadence says:

  Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 360. Thanks for your information, it was really very helpfull..

 361. wickyarnold says:

  This is a really good post, I like it, and thank you for sharing it with us.

 362. Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 363. i love reading this article so beautiful!!great job!

 364. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 365. use generic anchors says:

  Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.

 366. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 367. Türkiye’de internetin gelişim süreci, 1993 yılı sonrasında hızla ilerledi. İlk internet bağlantıları üniversitelerde kullanılmaya başlandı ve ardından genişleyerek evlere ve iş yerlerine yayıldı. Telekomünikasyon altyapısının iyileştirilmesi ve özel internet servis sağlayıcıların ortaya çıkması, internetin yaygınlaşmasına katkı sağladı. Bugün Türkiye, hızlı internet erişimi ve geniş bir dijital kullanıcı kitlesiyle modern bir internet altyapısına sahiptir.

 368. Ankita Sharma call girl , i crave to get touched by you, let’s meet.

 369. aroojjavaid says:

  Hello, Reading the article was satisfying. Many people may find it difficult to find meaning and a clear plan of action because they are so mired in the everyday. You gave some extremely intelligent guidance on how to do this.

 370. kontol kuda says:

  this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!

 371. alsooouq says:

  This website was… how do you say it? Relevant!!

 372. Thanks for your information, it was really very helpfull..

 373. Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 374. I found your this post while searching for some related information on blog search…Its a good post..keep posting and update the information.

 375. flowers says:

  very interesting keep posting.

 376. Tubidy says:

  thanks this is good blog.

 377. Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

 378. Your post is helpful. I appreciate that <a href=

 379. Overcome all difficulties, become a Basketball Stars!

 380. Aesthetic and Functional Design: In interior design, hanging systems are often chosen for their aesthetic appeal and ability to complement the overall decor of a space while serving a functional purpose.

 381. situs porno says:

  very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!

 382. It really is a nice and useful piece of information. When we come across valuable insights like this, it’s a reminder of the power of knowledge sharing. We are truly grateful that you’ve chosen to share this helpful information with our community. It’s contributions like yours that make our digital world a richer place.

 383. En el corazón de Huelva, se encuentra una joya cervecera que ha conquistado a aficionados y conocedores por igual: la Cerveza Odiel. Reconocida como la mejor cerveza artesanal de España, esta bebida se destaca no solo por su sabor inigualable, sino también por su calidad premium y gourmet. Las cervezas artesanales de España han ganado prestigio y reconocimiento a nivel mundial, y Odiel no es la excepción. Cada sorbo transporta a un viaje de sabores y tradiciones, ideal para aquellos que buscan un maridaje perfecto y una experiencia culinaria única. Si eres un amante de las cervezas premium y gourmet españolas, Odiel es, sin duda, una parada obligatoria en tu recorrido cervecero. Descubre el sabor auténtico de la cerveza local de Huelva y déjate seducir por la pasión y maestría detrás de cada botella.

 384. devidson says:

  “Pelle Pelle Coat, you’re the epitome of fashion finesse!

  Every time I slip into your warm embrace, I’m reminded of the exceptional craftsmanship and style that you embody. Your attention to detail, from the premium materials to the impeccable stitching, is nothing short of impressive.

 385. Websites selling games or related merchandise often integrate eCommerce functionality, including shopping carts and secure payment options.

 386. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 387. daman games says:

  Some games apps offer in-app purchases, allowing players to buy virtual items, upgrades, or currency to enhance their gaming experience. These purchases can be used for customization, power-ups, or progress within the game.

 388. This is really an amazing article.Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information. keep it up posting.

 389. situs porno says:

  This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

 390. situs porno says:

  I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that…

 391. Nice Informative Blog having nice sharing..

 392. Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.

 393. Once upon a time, it was hard for men to find a professional and reliable call girl. Because they didn’t have much money, they used to look for girls in the area. But you won’t be able to think about those days anymore. How do you do it? It’s possible because we have a service with call girls. Yes, we have the best call girls in Karachi for you at the cheapest price. Now you have the chance to get the best call girl services for cheap prices.

 394. It’s hard to meet the needs of everyone in the world, so it’s not possible to make everyone happy. It might not be possible in your world, but the best call girls in Islamabad, i.e., us, took the task and tried to meet the needs of all our clients while keeping as much class as possible in our collection because everyone has different needs. We took on the hardest job of making everyone happy, and with our wide range of beautiful and sensual call girls, we’ve been able to do that to a large extent.

 395. Do you want to meet a new woman in Lahore? If you are single and looking for a call girl in Lahore, the best place to look is under “Lahore Women Seeking Men.” With free home delivery services, adult partners have a lot of other choices.

 396. “Türkiye’de Internet: Dünü, Bugünü, Yarn – 1996” başlkl, Türkiye’deki internetin geçmişi, mevcut durumu ve geleceine yönelik bir inceleme sunuyor gibi görünüyor. Türkiye’deki internetin gelişimini ve deişimini anlamak için oldukça önemli olabilir.

  Eer bu yaz dizisinin bir incelemesini veya özetini talep ediyorsanz, lütfen bir bölüm veya konu hakknda daha fazla bilgi verin, böylece size daha iyi bir özet sunabilirim.

 397. situs porno says:

  Thanks for this article very helpful. thanks….

 398. video porno says:

  New web site is looking good. Thanks for the great effort.

 399. The development process of the Internet in Turkey experienced an important turning point, gaining momentum rapidly after 1993. In these years, especially towards the beginning of the 2000s, internet use began to reach large masses. With the impact of improvements in telecom infrastructure, private sector investments and government policies, Turkey has made great strides in internet access and technological infrastructure. This process accelerated digital transformation in the country, positively affecting access to information and communication.

 400. The development process of the internet in Turkey has rapidly gained momentum in recent years. Internet usage has increased significantly with infrastructure investments, broadband access and the spread of mobile technology. This process has created positive effects in many areas from education to trade and accelerated digital transformation. However, although some infrastructure and access problems are still encountered, internet development in Turkey has the potential to offer more opportunities in the future.

 401. Wow, I’m genuinely impressed by the quality of content here. It’s evident that you put a lot of effort into creating this post. Keep up the excellent work, and thank you for sharing such valuable information

 402. sbobet says:

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information…

 403. Briansclub says:

  Explore BriansClub, a renowned marketplace offering a wide range of freshly released tokens, credit cards, and CVV2 information. Whether you’re buying or selling, our platform provides a seamless experience for transactions. Visit our website to discover more about our offerings and services.

 404. Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

 405. I found your this post while searching for some related information on blog search…Its a good post..keep posting and update the information.

 406. uk49s says:

  Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 407. AJay says:

  Thanks for this article very helpful. thanks….

 408. consultants says:

  i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilik e to come again in future..

 409. If you’re looking for monopoly go rolls (which lets face it you probably are! if you have the game on your phone) check out our web page link

 410. This was a great read, kindly check out our blog page to find out more about our little firm.

 411. kajal says:

  If this is how you are thinking, then you should surely start right away. Forget the times when you had to go to bed worrying and stressed. The most coveted call ladies in SHIMLA are waiting to answer your call in your bedroom with romance, happiness, and joy.

 412. Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.

 413. Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.

 414. Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.

 415. thanks for this usefull article, waiting for this article like this again.

 416. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 417. Nice Informative Blog having nice sharing..

 418. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 419. Wear Your Heart on Your Sleeve… and Your Lioness Pride on Your Chest

 420. iMac Geeks says:

  iMAC Geeks is a Professional Mac Solutions Platform. Here we will provide you only interesting content you will like very much. We’re dedicated to providing you with the best Mac Solutions, focusing on dependability and Mac Solutions.

 421. This is very educational content and written well for a change. It’s nice to see that some people still understand how to write a quality post!

 422. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

 423. Nice Informative Blog having nice sharing..

 424. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 425. essay help says:

  It’s actually a cool and useful piece of info. I’m glad
  that you simply shared this useful information with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 426. I am really enjoying the theme/design of your
  web site. Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A couple of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 427. Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..

 428. It’s really very difficult in this busy life
  to listen news on Television, therefore I just use web for that reason, and obtain the newest news.

 429. Have you evdr thought about creating an e-book or gguest authoring on other blogs?
  I hve a blog bwsed on the same ideaas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I
  know my viewers would enjoy your work. If you’re evedn remotely interested, fel
  free to shoot me an e mail.

 430. Hi, Neat post. There’s an issue along with your site in web explorer, would
  check this? IE nonetheless is the market chief and a huge section of other folks will
  pass over your wonderful writing due to this problem.

 431. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 432. What i don’t realize is in fact how you’re not
  actually a lot more neatly-liked than you might be right now.
  You are so intelligent. You understand therefore considerably in relation to this subject, produced me for my part imagine it from a lot of various angles.
  Its like men and women aren’t interested except it’s one thing
  to do with Girl gaga! Your individual stuffs excellent.
  At all times deal with it up!

 433. sbo bet says:

  hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining,
  but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more
  of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon.

 434. zlibrary says:

  When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every
  time a comment is added I get four emails with the exact same comment.
  There has to be a way you can remove me from that service?
  Thank you!

 435. Hi to every body, it’s my first go to see of this
  blog; this web site includes remarkable and really excellent stuff in support of readers.

 436. I read this piece of writing completely concerning the difference of
  latest and preceding technologies, it’s amazing article.

 437. What’s up, after reading this awesome post i am too cheerful to share my
  know-how here with colleagues.

 438. stutler123 says:

  nursing dissertation writing services exposes students to global research perspectives, ensuring their work is contextualized within broader academic conversations.

 439. When someone writes an article he/she retains
  the plan of a user in his/her mind that how a user can know it.

  So that’s why this piece of writing is outstdanding.
  Thanks!

 440. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else
  know such detailed about my problem. You are incredible!
  Thanks!

 441. this post says:

  Your mode of describing everything in this post is in fact nice, all
  can effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

 442. Hi there everyone, it’s my first go to see at this web site, and piece of writing is
  in fact fruitful in support of me, keep up
  posting these content.

 443. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different browsers and both show the
  same outcome.

 444. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thanks!

 445. lgo 4d says:

  Hello, I want to subscribe for this web site to obtain most recent updates, so where can i
  do it please help.

 446. Found your post interesting to read. I cant wait to see your post soon. Good Luck with the upcoming update. This article is really very interesting and effective.

 447. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 448. I am really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A few of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but
  looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this issue?

 449. My developer is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  Movable-type on various websites for about a year and am worried about switching
  to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 450. papua4d says:

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering
  problems with your blog. It appears as if some of
  the written text in your content are running off the screen. Can someone
  else please comment and let me know if this is happening to
  them too? This could be a problem with my web browser because I’ve
  had this happen before. Thank you

 451. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 452. waletqq says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?

  My website is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you provide
  here. Please let me know if this okay with you. Thanks!

 453. Its like you read my thoughts! You appear to know a lot about this, like you wrote
  the e-book in it or something. I think that you could do with a few %
  to drive the message home a little bit, however instead of that, that is fantastic blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

 454. Angelika says:

  Pretty great post. I simply stumbled upon your
  weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your weblog posts.
  After all I will be subscribing for your rss feed and
  I hope you write once more very soon!

 455. Vapor Kits says:

  Hey!I just wwanted to ask if you ever have any issues
  wiith hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of
  hard work due to no back up. Do you have any methods to protect againstt hackers?

 456. papua4d says:

  When some one searches for his necessary thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over
  here.

 457. Hey there! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after reading through some of the post I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 458. There is certainly a great deal to find out about this subject.
  I love all of the points you have made.

 459. cto services says:

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 460. What’s up all, here every one is sharing such knowledge, therefore
  it’s nice to read this webpage, and I used to go to see this
  webpage everyday.

 461. Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognise
  what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my site =).
  We can have a hyperlink exchange arrangement among us

 462. Marvelous, what a weblog it is! This website gives useful facts to us, keep it up.

 463. Hurrah! Finally I got a weblog from where I be capable of really
  take helpful facts concerning my study and knowledge.

 464. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more
  of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 465. I’ve been surfing online more than three hours nowadays,
  but I by no means discovered any interesting article like
  yours. It’s pretty worth sufficient for me.

  In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the
  internet might be a lot more helpful than ever before.

 466. Nikita Rawat says:

  In any case, your money is not wasted because there is a good chance that it will result in a better, more fulfilling romantic encounter. On the other hand, working with us will provide you a memorable sexual encounter. If these call girl models from Chennai get irresponsible in their habit, the insatiable need does not end simply.

 467. Thanks for sharing the info, keep up the good work going…. I really enjoyed exploring your site. good resource…

 468. Türkiye’de internetin gelişimi, 1993 sonrası büyük bir hızla ilerledi. İlk internet bağlantısı, Bilkent Üniversitesi’nde kuruldu. Ardından, özel şirketler ve devlet destekli projelerle erişim genişledi. 2000’lerde ADSL ve genişbant bağlantılar popüler hale geldi. Bugün, Türkiye geniş bir internet altyapısına ve büyüyen bir dijital ekonomiye sahip.

 469. Ocean says:

  I recently came across this insightful post on the history and evolution of the internet in Turkey, and it resonated with me on many levels. The intricate details of the development process and the challenges faced are truly enlightening. In today’s digital age, having a strong online presence is crucial for businesses and individuals alike. For those looking for professional assistance in navigating the digital world, consider checking out ocean virtual assistant. They offer a range of services that can help streamline your online activities and enhance your digital footprint.

 470. Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.

 471. Gravy This is tomato sauce, and is for probably the most half only used by those who’re
  of Italian heritage.

 472. Hi, Neat post. There’s a problem together with your web site in web explorer, might check this?

  IE still is the market leader and a huge element of
  people will pass over your great writing because of this problem.

 473. I blog often and I genuinely appreciate your content.
  The article has really peaked my interest.
  I’m going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 474. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up
  and the rest of the site is really good.

 475. I’m gone to inform my little brother, that he should
  also pay a visit this weblog on regular basis to get updated from newest reports.

 476. grange 1866 says:

  Thanks for your information, it was really very helpfull..

 477. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something
  that I think I would never understand. It seems
  too complicated and very broad for me. I am looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 478. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and
  now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

 479. obviously like your web site but you need to check the spelling on several of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems and I to
  find it very troublesome to tell the reality however
  I will surely come back again.

 480. resource says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You definitely know what
  youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your
  weblog when you could be giving us something informative to read?

 481. resource says:

  Hello it’s me, I am also visiting this website regularly, this web page is genuinely good and the users
  are actually sharing fastidious thoughts.

 482. MQT Academy says:

  You can find so much great stuff here. It helps you learn and find new things. Thanks a bunch!

 483. Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

 484. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 485. VPS Servers says:

  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 486. L’utilisation de brûleurs de graisse pour traiter l’obésité n’est pas nouvelle. La différence est qu’aujourd’hui, il est très difficile de trouver un brûleur de graisse qui fonctionne réellement. Il en existe de nombreux et sous différentes formes : pilules, comprimés, patchs, etc. À cela s’ajoutent depuis peu les thés amincissants. Parmi ceux-ci, le thé amincissant Matcha Slim est celui qui se distingue le plus. Il est basé sur la puissance du thé vert le plus puissant et offre plus d’avantages que le thé vert ordinaire, le principal et le meilleur étant la perte de poids.

 487. Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..

 488. RSG電子 says:

  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 489. This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.

 490. anonymous says:

  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 491. Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 492. spa Winnipeg says:

  Most of the time I don’t make comments on websites, but I’d like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!

 493. i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..

 494. i love reading this article so beautiful!!great job!

 495. Most of the time I don’t make comments on websites, but I’d like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!

 496. Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 497. sewer repair says:

  Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 498. Nice Informative Blog having nice sharing..

 499. i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..

 500. Thank you for taking the time to publish this information very useful!

 501. Nice Informative Blog having nice sharing..

 502. Elancercoin says:

  Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 503. glow4d login says:

  i love reading this article so beautiful!!great job!

 504. fafaslot says:

  great post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this.
  You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 505. Hi, I would like to subscribe for this web site to get hottest updates,
  thus where can i do it please help out.

 506. i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..

 507. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 508. I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that…

 509. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 510. Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 511. Thank you for taking the time to publish this information very useful!

 512. Great! It sounds good. Thanks for sharing..

 513. i love reading this article so beautiful!!great job!

 514. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 515. مشنسدب شسحب شیبح یلب adskfjoa dfga

 516. Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.

 517. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post.

 518. CBD for cats says:

  Please share more like that.

 519. I have been searching for such an informative post since many days and it seems my search just ended here.

 520. Keep sharing good information.

 521. Hoyos says:

  Methadone Tablets in Pakistan: A Comprehensive Guide to Opioid Addiction Treatment is an indispensable resource that offers an in-depth exploration of the role of methadone in addressing opioid addiction. This comprehensive guide provides a thorough understanding of methadone’s mechanisms, its effectiveness in managing opioid dependence, and the broader context of addiction treatment.

 522. cbd cream says:

  What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.

 523. Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

 524. cbd for pain says:

  Please share more like that.

 525. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

 526. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work

 527. very interesting keep posting.

 528. I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven’t had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..

 529. i love reading this article so beautiful!!great job!

 530. Hey there I am so glad I found your blog page, I really found you by error, while I was
  researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse
  it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please do keep up
  the awesome job.

 531. merlyn says:

  ver nice web site

 532. devid says:

  “These Leather Truckers are the ultimate blend of style and ruggedness! I recently added one to my collection, and it’s quickly become my go-to choice for a cool and confident look. The classic trucker style, combined with the durability and character of leather, makes these jackets a standout choice. Whether I’m on the road or just hanging out with friends, this jacket has me covered. If you’re in the market for a jacket that’s both edgy and versatile, be sure to check out these Leather Truckers. They’re the real deal

 533. Ronald Sand says:

  I value the blog post. Really Great.

 534. Thank you very much for this information. It has interesting content. and very understanding with what you say

 535. 툰코 says:

  I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material. 

 536. Love what you’re doing here guys, keep it up!..

 537. Thanks for your information, it was really very helpfull..

 538. I am happy to find it. It’s a great post.

 539. Thanks for your information, it was really very helpfull..

 540. I personally believe that the word “diversity” has multiple definitions and one of those is familiarized by cheap logo design service which means an equal connection of different colors.

 541. totosafesite says:

  This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.

 542. gwolf says:

  Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!

 543. bacarasite says:

  I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Feel free to visit my website;

 544. I actually can´t help activities here. Thank you for time properly spent looking over this article. I can´t bear in mind the last moment I´ve bookmarked anything.

 545. gostopsite says:

  Wow, fantastic weblog structure! How long have you evver been running a blog for?
  you made blogging look easy. The total glance of our web site is magnificent, as well as the content!

 546. galaxybet 88 says:

  Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.

 547. All of our Call Girls are intelligent housewives that lead affluent lives. If you’re looking for true love in another woman and you’re unhappy in your marriage, these women are fantastic.

 548. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

 549. Peculiar article, exactly what I needed.

 550. Get in touch says:

  Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,

 551. I’d like to express my gratitude to you for devoting some of your time to this conversation; it’s given me a positive outlook on this matter, and I enjoy learning more about it. It is very beneficial for me in every way. Once again, many thanks for your extremely helpful assistance.

 552. Thanks for finally writing about > Türkiye’de Internet: Dünü,
  Bugünü, Yarını – 1996 (Bölüm-5) – Kürşat'ın Günlüğü < Loved it!

 553. Thanks for letting me post here admin. I appreciate this greatly.

 554. 안전토토 says:

  thank you for a great post.

 555. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

 556. I appreciated your work very thanks

 557. This blog post sheds light on the development of the internet in Turkey after 1993, and I must say it’s an eye-opening read. It’s fascinating to see how the internet rapidly took off in the country, transforming the way people connect, communicate, and access information.
  The author does an excellent job of tracing the evolution of the internet in Turkey, from the early days when access was limited to a select few, to the present day where it has become an integral part of everyday life for millions of people. It’s incredible to see how technology and infrastructure have advanced, allowing for greater internet penetration and higher speeds.
  The post also touches on the challenges faced during this growth period, such as censorship and restrictions on internet freedom. It’s an important reminder that with progress comes the need to ensure that everyone can benefit from the opportunities the internet offers.
  Overall, this post provides a comprehensive overview of the internet’s development in Turkey and highlights the societal changes it has brought about. It’s a must-read for anyone interested in the history and impact of the internet in the country.

 558. I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!

 559. cpanel nvme says:

  This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

 560. Take my class for me says:

  With the increasing prevalence of online education, the take my class for me industry is expected to experience significant growth, given the challenges posed by virtual learning.