İletişim

Bana ulaşmak için:

E-posta: kagan@ekagansahin.com / kagan.sahin@metu.edu.tr

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/e-kagansahin/

Gsm: +90 505 874 07 22

Instagram: @kagansahin_


MY CORNER